Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"

 

baner czyste powietrze

Dnia 15.05.2020r. wchodzi w życie nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Nowa odsłona programu niesie za sobą wiele zmian mających na celu m.in. uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie, jak też skrócenie terminu jego rozpatrzenia z 90 do 30 dni.

 

W porówaniu do poprzedniej wersji programu zmianie ulegnie intensywność dofinansowania, okres kwalifkowalność kosztów, maksymalna kwota dotacji oraz liczba możliwych korekt wniosku.

Kluczową zmianą jest rezygnacja z VII progów dochodowych i wprowadzenie podziału Beneficjentów na dwie grupy tj. podstawową i o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Nową odsłonę programu docenią Beneficjenci zainteresowani dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program Czyste Powietrze po zmianach zakłada połączenie z Programem "Mój Prąd", dzięki temu składając jeden wniosek będzie można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca oraz zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej może wynieść maksymalnie 5 tysięcy złotych, a moc elektryczna instalacji powinna wynosić od 2kW do 10kW.

Poniżej przedstawiam aktualne informacje dotyczące zasad obowiązujących w nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze.

 

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Część pierwsza programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (dostępna od 15.05.2020 r.):

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wariant 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł:

1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2.  ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

Część druga programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (dostępna od dnia 21.10.2020r.)

Formy dofinansowania:

1. dotacja;
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (dostępna w późniejszym terminie);
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dostępna w późniejszym terminie);

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Wariant 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł

Beneficjenci

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do podwyższonego poziomu dofinansowania znajdziesz w załączniku poniżej. Z wypełnionym wnioskiem należy udać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ulicy 11 listopada 24. Na podstawie wydanego zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, beneficjent ma możliwość złożenia wniosku o podwyższone dofinansowanie w programie.

Okres realizacji przedsięwzięcia nie uległ zmianie i wynosi maksymalnie 30 miesięcy od złożenia wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

 • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie internetowej wfośigw w Białymstoku lub w serwisie „gov.pl".

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do wfośigw w Białymstoku lub Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta Hajnówka.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl", Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się" pola.

 

Najważniejsze zmiany:

 • Uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy,
 • Możliwość składania wniosków online bez konieczności przesyłania wersji papierowej w serwisie gov.pl
 • Rezygnacja z dotychczasowych VII progów dochodowych, w zamian wprowadzono pojęcia: podstawowego oraz podwyższonego poziomu dotacji, w zależności od osiąganych dochodów,
 • Beneficjentem nie może być osoba, której roczne dochody przekraczają 100 tys. zł.,
 • Brak przewidzianego wsparcia dla właścicieli budynków nowobudowanych,
 • Rezygnacja z dostarczania dokumentów dotyczących dochodów, jak miało to miejsce w starej wersji programu. Nowa wersja programu przewiduje składanie oświadczeń,
 • Finansowanie zadań zarówno rozpoczętych jak i zakończonych (rozpoczęcie może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.),
 • Tylko jeden wniosek na budynek/lokal mieszkalny. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dotację w ramach „starego" Czystego Powietrza na ten sam budynek/lokal mieszkalny, może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko w zakresie na docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperację (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją),
 • Możliwa tylko jedna korekta wniosku,
 • Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych (z wyłączeniem programu „Mój Prąd") z tym, że łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych. Gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2020r. z innych programów finansowanych ze środków publicznych, może otrzymać wsparcie z Czystego Powietrza, tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał wcześniej dofinansowania,
 • Brak możliwości dofinansowania do zakupu kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), jeżeli istnieje możliwość podłączenia się do sieci gazowej,
 • Jeżeli zgłoszenie/pozwolenie na budowę dla budynku zostało wydane po 31.12.2013 r. nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarke okienną i drzwiową,
 • Istotne zmiany w wymaganiach technicznych dla źródeł ciepła i wentylacji mechanicznej (m.in. oprócz certyfikatu ekodesign, wymagane będą odpowiednie klasy efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe), szczegóły w załączniku 2/2a do Programu,
 • Wymiana tylko jednego źródła ciepła na potrzeby co lub co/cwu,
 • Kwota dotacji nie może być niższa niż 3 tyś. zł (za wyjątkiem wniosków składanych tylko na wymianę źródła ciepła),
 • Integracja z programem „Mój Prąd" poprzez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków,
 • Okres trwałości przedsięwzięcia wydłużony z 3 do 5 lat, liczony od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Mieszkańcy miasta Hajnówka mogą złożyć wniosek o dofinansowanie

w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

w punkcie konsultacyjnym w pokoju nr 205 Urzędu Miasta w Hajnówce

Porady są udzielane w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy: 85 682 29 05

 

Problem z określeniem czy twój kocioł posiada 5 klasę zgodną z wymaganiami programu?

Dowiedz się więcej: Czy twój obecy piec spełnia normy 5 klasy?

 

Przed wypełnieniem wniosku proszę o zapoznanie się z załącznikami poniżej:

 

Instrukcja wypełnienia wniosku


 


Michał Rusak

Urząd Miasta Hajnówka

Źródło: Czystepowietrze.gov.pl

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.