OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HAJNÓWCE – ETAP II”


Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 

 


logo PL-BY-UA UE


Miejsce składania ofert
- Urząd Miasta Hajnówka, 17 - 200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pok. Nr 219 - sekretariat Urzędu.
Termin złożenia ofert - do dnia 13 maja 2013 roku do godz. 10:00.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki.zip

Przedmiary.ath[.zip]

Rys. E-10

Rys. E-11

Rys. E-12

opracowanie: Artur Gierasimiuk

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 19.04.2013r.

PYTANIA I ODOWIEDZI z dnia 25.04.2013r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 30.04.2013r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 02.05.2013r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 2013.05.07

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 19.04.2013r.

Pytanie nr 1:

Ze względu na sprzeczne zapisy w SIWZ i Uwagach do przedmiaru prosimy o potwierdzenie, że: Instalacja dezodoryzacji 9A i 9B nie wchodzą do zakresu niniejszego zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Instalacja dezodoryzacji 9A i 9B wchodzi do zakresu niniejszego zamówienia. Do zakresu niniejszego zamówienia nie wchodzi jedynie dezodoryzacja wewnętrzna (moduł VARIO-3000) w budynku wirówek.

 

Pytanie nr 2:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie gdzie w przedmiarze ujęto roboty modernizacyjne na istniejących obiektach – 1, 2, 3, 4, 5.3-5.4, KZ?

Odpowiedź nr 2:

Roboty modernizacyjne na obiektach 1, 2, 3, 4, 5.3-5.4, KZ zostały już wykonane w I etapie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Prace jakie pozostały do wykonania na obiektach: 1, 2, 3, 4 wiążą się z przełączeniem instalacji do projektowanych obiektów lub dezodoryzacją tych obiektów i zostały zawarte w przedmiarach w działach obejmujących przewody międzyobiektowe i instalacje dezodoryzacji, instalacji elektrycznych i AKPiA (montaż przenośnej stacji do poboru prób na obiekcie nr1).

 

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót w wersji edytowalnej .ath.

Odpowiedź nr 3:

Zamieszczamy przedmiary robót w wersji .ath do ewentualnego wykorzystania. Przedmiary.ath[.zip]

 

Pytanie nr 4:

Prosimy o dopuszczenie i podanie maila jako formy składania zapytań.

Odpowiedź nr 4:

Utrzymujemy pisemną formę składania zapytań podaną w SIWZ.

 

Pytanie nr 5:

Czy dostawa instalacji utleniania fotokatalitycznego NOX 1850 oraz 2430 jest aktualna (w uwagach do przedmiaru jest pewne wykluczenie prac związanych z dezodoryzacją)? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci filtrów biologicznych do dezodoryzacji zanieczyszczeń powietrza? Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, czy obiekty instalacji do dezodoryzacji (9A i 9B) wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź nr 5:

Instalacja dezodoryzacji 9A i 9B wchodzi do zakresu niniejszego zamówienia. W uwagach do przedmiaru zawarto informację, że do zakresu zamówienia nie wchodzą jedynie pozycje 81 i 82 zupełnie niezwiązane z instalację dezodoryzacji, które znalazły się tu omyłkowo. Na obiekcie została zaprojektowana dezodoryzacja w technologii utleniania fotokatalitycznego z wykorzystaniem promieni UV, wobec czego dezodoryzacja w technologii filtrów biologicznych nie może zostać uznana za równoważną.

Artur Gierasimiuk

 

PYTANIA I ODOWIEDZI Z DNIA 25.04.2013r.

Pytanie nr 1:
Z projektu wykonawczego dla branży AKPiA na stronie 4 w punkcie „System automatyki" jest zapis: „System nadrzędny – komputer w dyspozytorni i oprogramowanie wizualizacji INTOUCH podlega rozbudowie!".
a) Proszę o informację na czym ma polegać rozbudowa komputera i oprogramowania, czy ma to być wymiana na nowy.
b) Proszę o informację jaką licencją dysponuje oczyszczalnia na chwilę obecną, wersja i ilość zmiennych.
c) Proszę o informację na ile zmiennych ma być docelowa licencja.
d) Czy Zamawiający dysponuje i udostępni kod źródłowy systemu SCADA?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający we własnym zakresie dokona modyfikacji oprogramowania. Zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz p.n. Uszczegółowienie do opisu przedmiotu zamówienia pkt 1.9 Wykonawca dostarczy materiały opisane w ppkt a), b) i c) oraz dostarczy i zamontuje materiały opisane w ppkt e) i f).

Pytanie nr 2:
W projekcie wykonawczym dla branży AKPiA na stronie 4 w punkcie „System automatyki" jest zapis: „Projektowany układ systemu sterowania będzie się składał z następujących stacji: stacja S6 - w projektowanej stacji dmuchaw ob. Nr 6, stacja S7 – przy zagęszczaczach osadu ob. Nr 7.1, 7.2, pozostałe istniejące stacje automatyki nie objęte niniejszym projektem".
a) Proszę o informację na temat istniejących stacji, (ilość, czym sterują).
b) Czy istnieje możliwość umieszczenia dokumentacji istniejących stacji?
c) Czy Zamawiający dysponuje i udostępni kod źródłowy istniejących sterowników?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający we własnym zakresie dokona modyfikacji istniejącego oprogramowania w związku z czym nie ma potrzeby zamieszczania żądanych informacji.

Pytanie nr 3:
Wg projektu wykonawczego dla branży AKPiA na stronie 11 w punkcie „Wykaz materiałów" należy rozbudować istniejący sterownik:
„Rozbudowa sterownika (komora zasuw przy istn. SBR – 32DI/16DO/4AI/4AO GE FANUC

 

Lp.

Wyszczególnienie VERSAMAX

Ilość

Nr kat

1

KASETA I/O TYPU SPRING DO MONTAŻU PIONOWEGO

4

IC200CHSO25

2

16-PUNKTOWY MODUŁ WEJŚĆ DYSKRETNYCH 24 VDC

1

IC200MDL

3

MODUŁ MIESZANY: 16 WEJŚĆ DYSKRETNYCH 24 VDC, LOGIKA DODATNIA/UJEMNA, 16 WYJŚĆ DYSKRETNYCH 24 VDC, 0,5 A, LOGIKA DODATNIA

1

IC200MDD

4

MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, 4-KANAŁOWY, PRĄDOWY

1

IC200ALG

5

MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, 4-KANAŁOWY, PRĄDOWY

1

IC200ALG

6

JEDNOSTKA CENTRALNA CPUE05 (64 KB;0,8 MS/KB, RS232, RS485, ETHERNET)

1

IC200CPUEO5

7

ZASILACZ 24VDC Z POWIĘKSZONĄ OBCIĄŻALNOŚCIĄ 3.3VDC

1

IC200PWR002


a) Brak pozycji w przedmiarze, gdzie należy ująć cenę rozbudowy?
b) Czy istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji rozbudowywanej stacji?
c) Czy zamawiający dysponuje i udostępni kod źródłowy istniejącego sterownika?
Odpowiedź nr 3:
Rozbudowa nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 4:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-02 lub potwierdzenie, że nie należy wykonywać zasilania płuczki piasku.
Odpowiedź nr 4:
Zasilanie płuczki piasku nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 5:
Zwracam się do zamawiającego o wyrażenie zgody na zastosowanie dowolnych opraw o mocy 2x36W w wykonaniu standardowym i awaryjnym ze świadectwem CNBOP ponieważ proponowane w projekcie oprawy OPK 236 IP65 nie są produkowane.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zmiana materiałów i urządzeń musi być poparta przez inspektora nadzoru budowy i uzgodniona z Zamawiającym. W przypadku ujętym w zapytaniu zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w postaci opraw o mocy 2x36W w wykonaniu standardowym i awaryjnym ze świadectwem CNBOP.

Pytanie nr 6:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie prawidłowego rysunku nr E-07 gdyż zamieszczony na stronie internetowej rysunek E-07 dotyczy projektu z 2007r. na oczyszczalnię w Stroniu Ślaskim.
Odpowiedź nr 6:
Rysunek jest prawidłowy i dotyczy oczyszczalni w Hajnówce, posiada jedynie błędnie opisaną sygnaturkę.

Pytanie nr 7:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie prawidłowego rysunku nr E-21 gdyż zamieszczony na stronie internetowej rysunek E-21 dotyczy projektu z 2007r. na oczyszczalnię w Stroniu Ślaskim.
Odpowiedź nr 7:
Rysunek jest prawidłowy i dotyczy oczyszczalni w Hajnówce, posiada jedynie błędnie opisaną sygnaturkę.

Pytanie nr 8:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie prawidłowego rysunku nr E-22 gdyż zamieszczony na stronie internetowej rysunek E-22 dotyczy projektu z 2007r. na oczyszczalnię w Stroniu Ślaskim.
Odpowiedź nr 8:
Rysunek jest prawidłowy i dotyczy oczyszczalni w Hajnówce, posiada jedynie błędnie opisaną sygnaturkę.

Pytanie nr 9:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową do projektu, na rysunku nr E-01 zasilania baterii kondensatorów oraz rozdzielnic RZK i R6 wykonane jest kablem YAKY 4x120 natomiast w obliczeniach, liście kablowej oraz zestawieniu materiałów jest kabel YAKY 5x120, zwracam się o jednoznaczne określenie jakim kablem mają być wykonane wymienione obwody.
Odpowiedź nr 9:
Obwody zasilające baterie kondensatorów oraz RZK nie wchodzą do zakresu przetargu. Obwody zasilające R6 z rozdzielni głównej RG wykonać kablem YAKYżo 5x120mm2 zgodnie z rysunkiem E-06 oraz wg. układu połączeń sieci TNC-S

Pytanie nr 10:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunków nr E-04 i E-05 lub o potwierdzenie, iż rozdzielnica RZK nie jest objęta niniejszym przetargiem
Odpowiedź nr 10:
Elementy ujęte na rysunkach nr E-04 i E-05 nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 11:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunków nr E-10 i E-12 wymienionych w projekcie branży elektrycznej lub o potwierdzenie, iż instalacje z rysunków E-10 i E-12 nie są objęte zamówieniem.
Odpowiedź nr 11:
Niniejszym zamieszczamy brakujące rysunki nr E-10 i E-12 z branży elektrycznej. Jednocześnie wyjaśniamy, że rysunki te należy traktować przez analogię dla napędów 5.5M1, 5.5M2, 5.6M1, 5.6M2, 6DM1, 6DM2.

PLIKI DO POBRANIA:

Rys. E-10

Rys. E-12

Pytanie nr 12:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-11 lub potwierdzenie, ze sterowanie falownikami jest poza zakresem zamówienia.
Odpowiedź nr 12:
Niniejszym zamieszczamy brakujący rysunek nr E-11. Jednocześnie wyjaśniamy, że rysunki te należy traktować przez analogię dla napędów 5.5M1, 5.5M2, 5.6M1, 5.6M2, 6DM1, 6DM2.

PLIKI DO POBRANIA:

Rys. E-11

Pytanie nr 13:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-20 wymienionego w projekcie branży elektrycznej lub potwierdzenie, iż instalacje z tego rysunku są poza zakresem niniejszego przetargu.
Odpowiedź nr 13:
Elementy ujęte na rysunku E-20 nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 14:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rysunku nr E-23 lub o potwierdzenie iż wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby urządzeń w komorze ZK jest poza zakresem przetargu.
Odpowiedź nr 14:
Elementy ujęte na rysunku E-23 nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 15:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie schematu skrzynki sterowania ZS1 wymienionej w przedmiarach branży elektrycznej.
Odpowiedź nr 15:
Wzór elewacji skrzynek ZS został przedstawiony na rys E-16. Schematy sterowania poszczególnych napędów zostały przedstawione odpowiednio na rys. E-10, E-12, E-13, E-14, E-15, E-17, E-18, E-19.

Pytanie nr 16:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do projektu branży elektrycznej, w punkcie 1.5 przewiduje się wymianę baterii kondensatorów, proszę o odpowiedź czy należy także wykonać nowe połączenie pomiędzy BK RG wyszczególnione na liście kablowej, jeżeli „tak" to w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym i wyceną na podstawie dokumentacji proszę o zamieszczenie rzutu w skali pomieszczenia z zaznaczoną istniejącą RG i projektowanymi BK1 BK2 w celu sprawdzenia odległości.
Odpowiedź nr 16:
Wymienione elementy nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 17:
Zwracam się do zamawiającego o zamieszczenie rzutów instalacji elektrycznych z zaznaczonymi miejscami zainstalowania skrzynek sterowania lokalnego ZS.
Odpowiedź nr 17:
Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. 1.7 „Skrzynki sterowania lokalnego należy instalować w pobliżu napędów". Skrzynki ZS w zestawieniu podstawowych materiałów określane są jako komplet z zamocowaniami.

Pytanie nr 18:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy listą kablową a zestawieniem materiałów, na liście kablowej jest wskazanych 11 kabli do skrzynek ZS natomiast w zestawieniu materiałów jest 23 skrzynki ZS. Która ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź nr 18:
Zestawienie zawiera 23 skrzynki (oraz 23 kable) sterowania lokalnego z czego 6 kpl. nie wchodzi do zakresu przetargu. Do zakresu przetargu wchodzą wyszczególnione w dokumentacji skrzynki SZ dla 5.5D1, 5.5Z1, 5.5Z2, 5.5M2, 5.5M1, 5.6M1, 5.6M2, 5.6D1, 5.6Z1, 5.6Z2, 7.2PON, 7.1PON, ZE12, 7.2ZE, 7.1ZE, 7.2SO, 7.1SO.

Pytanie nr 19:
Zwracam się do zamawiającego o potwierdzenie iż zamieszczona w projekcie instalacji elektrycznych lista kablowa jest kompletna i zawiera wszystkie obwody do wykonania
Odpowiedź nr 19:
Lista kablowa w projekcie nie zawiera wszystkich linii kablowych. Nie ujęte w projekcie linie kablowe zostały szczegółowo opisane w Uszczegółowieniu do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 11 do siwz) oraz zostały zamieszczone w przedmiarach robót.

Pytanie nr 20:
Zwracam się do zamawiającego o wskazanie sposobu prowadzenia kabli nr RG/Rzk/1 i RG/Rzk/2 przez istniejący budynek nr 4.
Odpowiedź nr 20:
Wymienione kable nie wchodzą w zakres przetargu.

Pytanie nr 21:
Zwracam się do zamawiającego o wskazanie sposobu prowadzenia przewodów instalacji oświetleniowej w budynku nr 6.
Odpowiedź nr 21:
Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. 1.8 „Instalację wykonać jako natynkową z osprzętem hermetycznym". Rozmieszczenie opraw, łączników jak na rys. E-25. Zestaw zasilający z gniazdami 230V/400V z łącznikiem w pobliżu rozdzielnicy R6.

Pytanie nr 22:
W związku z brakami w dokumentacji/ brakiem możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz zgodnie z art. 12A ust. 2 pzp i art. 38 ust. 6 pzp zwracam się do zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert o ilość dni, jaka upłynie od daty ukazania się ogłoszenia do daty zamieszczenia przez zamawiającego kompletnej i prawidłowej dokumentacji.
Odpowiedź nr 22:
Zgodnie z art. 43 ust.1 pzp, w przypadku niniejszego przetargu, zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30 dniowy. Od chwili publikacji brakujących 3 rys. (od 26.04.2013r.) do terminu składania ofert upłynie 15 dni. Pozostały czas jest więc dłuższy niż minimalny termin przewidziany ustawą do składania ofert w tego typu zamówieniu. Czas jaki pozostał do daty składania ofert jest zatem wystarczający do uwzględnienia w ofertach wszystkich udzielonych wyjaśnień.

Pytanie nr 23:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie lub poprawienie listy kablowej branży elektrycznej, wg listy kablowej kable RG/R6/1 oraz RG/R5/2 mają długość po 90 metrów każdy, natomiast wg mnie (pomiar z rysunku nr E-28) linie kablowe mają po 125 metrów każda.
Odpowiedź nr 23:
Długość linii kablowych RG/R6/1 oraz RG/R5/2 wynosi po 125 metrów.

Pytanie nr 24:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód R2/Pp z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu nr 2 z zaznaczonym przebiegiem trasy kablowej od rozdzielni do płuczki.
Odpowiedź nr 24:
Wymieniony obwód nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 25:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rw/NOX z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu nr 9 z zaznaczonym przebiegiem trasy kablowej od rozdzielni do szafki NOX2430, ponieważ zamieszczony schemat zasilania E-03 nie pozwala na określenie odległości pomiędzy urządzeniami.
Odpowiedź nr 25:
Obwód Rw/NOX jest obwodem do wykonania. Przebieg trasy kablowej od rozdzielni do szafki NOX2430 jest zaznaczony na rysunku nr E-28 w skali 1:500.

Pytanie nr 26:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rw/V z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu nr 9 z zaznaczonym przebiegiem trasy kablowej od rozdzielni do szafki Vario3000, ponieważ zamieszczony schemat zasilania E-03 nie pozwala na określenie odległości pomiędzy urządzeniami.
Odpowiedź nr 26:
Obwód Rw/V oraz szafka Vario3000 nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 27:
Zwracam się do zamawiającego o potwierdzenie iż w istniejącej rozdzielni w stacji wirówek (rys. E-03) jest wystarczająca ilość miejsca na dostawienie projektowanych zabezpieczeń.
Odpowiedź nr 27:
W istniejącej rozdzielni w stacji wirówek jest wystarczająca ilość miejsca na dostawienie projektowanych zabezpieczeń.

Pytanie nr 28:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.1M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.1 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych
Odpowiedź nr 28:
Wymieniony obwód nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 29:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.1M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Odpowiedź nr 29:
Wymieniony falownik nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 30:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.2M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.2 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych
Odpowiedź nr 30:
Wymieniony obwód nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 31:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.2M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Odpowiedź nr 31:
Wymieniony falownik nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 32:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.3M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.3 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych.
Odpowiedź nr 32:
Wymieniony obwód nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 33:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.3M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Odpowiedź nr 33:
Wymieniony falownik nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 34:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwód Rzk/5.4M1 z listy kablowej branży elektrycznej jest obwodem do wykonania, jeżeli tak zwracam się o zamieszczenie rzutu obiektu 5.4 z zaznaczonym miejscem instalacji skrzynki ZS oraz umieszczenie przebiegu trasy kablowej na planie sieci elektrycznych.
Odpowiedź nr 34:
Wymieniony obwód nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 35:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy falownik zasilający kabel Rzk/5.4M1 jest istniejący czy projektowany, jeżeli projektowany proszę o podanie parametrów falownika.
Odpowiedź nr 35:
Wymieniony falownik nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 36:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy wskazane na liście kablowej skrzynki ZS w obiektach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 są istniejące czy projektowane.
Odpowiedź nr 36:
Wymienione skrzynki ZS nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 37:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwody ZS/5.1M1, ZS/5.2M1, ZS/5.3M1, ZS/5.4M1 z listy kablowej są obwodami istniejącymi czy projektowanymi, jeżeli projektowanymi to proszę o umieszczenie na planie instalacji elektrycznych trasy przebiegu kabli.
Odpowiedź nr 37:
Wymienione obwody nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 38:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy obwody Rzk-3/U, Rzk-5U, Rzk6/U, Rzk-8/U z listy kablowej są objęte niniejszym przetargiem, jeżeli tak proszę o zamieszczenie rzutu budynku z zaznaczoną rozdzielnicą Rzk oraz umiejscowieniem poszczególnych falowników.
Odpowiedź nr 38:
Wymienione obwody nie wchodzą do zakresu przetargu.

Pytanie nr 39:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie, poprawienie listy kablowej branży elektrycznej, wg listy kablowej obwód R7/7.1PON ma długość 15 metrów, natomiast wg mnie (pomiar z rysunku nr E-22) powinien mieć długość 25 metrów.
Odpowiedź nr 39:
Długość linii kablowej R7/7.1PON wynosi 25 metrów.

Pytanie nr 40:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do listy kablowej, zamieszone na liście kablowej obwody R7/ZE12 oraz ZE12/R7 nie występują na rzucie E-22 oraz na planie instalacji E-28, jeżeli powyższe obwody są do wykonania w ramach niniejszego przetargu proszę o zamieszczenie rysunku z zaznaczonym napędem ZE12 oraz przebiegiem trasy kablowej.
Odpowiedź nr 40:
Obwody R7/ZE12 oraz ZE12/R7 są do wykonania w ramach niniejszego przetargu. Kabel będzie przebiegał najkrótszą trasa pomiędzy rozdzielnicą R7 i studzienką z napędem nr 9 wzdłuż rurociągu spustu osadu długość po 100 m każdy.

Pytanie nr 41:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie czy pokazane na rys. E-01 „schemat zasilania" zabezpieczenia obwodów w RG są istniejące czy projektowane, jeżeli są to zabezpieczenia projektowane to proszę o potwierdzenie iż w rozdzielni jest wystarczająca ilość miejsca na dostawienie zabezpieczeń, a w przypadku braku miejsca proszę o zamieszczenie projektu rozbudowy rozdzielnicy.
Odpowiedź nr 41:
Należy doprowadzić kable zasilające z rozdzielni R6 do rozdzielni głównej RG i podłączyć do zacisków istniejących rozłączników bezpiecznikowych oraz wymienić zabezpieczenia o parametrach wg projektu.

Artur Gierasimiuk

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 30.04.2013r.

Pytanie nr 1:
Proszę podać jaka licencję InTouch posiadają państwo aktualnie i ile zmienionych jest użytych. Jest to niezbędna informacja do oszacowania ewentualnej rozbudowy systemu
Odpowiedź nr 1:
Aktualizacja oprogramowania InTouch nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 2:
Czy w trakcie realizacji zadania będą dostępne źródła programów:
- do wykonania rozbudowy sterownika przy istniejącym SBR
- do wykonania rozbudowy sterownika przy istniejącej Stacji Odwadniania Osadu
- InTouch – do integracji nowo-oprogramowanych sterowników w systemie wizualizacji
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający we własnym zakresie dokona modyfikacji oprogramowania. Zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz p.n. Uszczegółowienie do opisu przedmiotu zamówienia pkt 1.9 Wykonawca dostarczy materiały opisane w ppkt a), b) i c) oraz dostarczy i zamontuje materiały opisane w ppkt e) i f).

Pytanie nr 3:
W związku ze zbliżającym się czasem wydłużonego weekendu oraz z odpowiedziami podwykonawców i producentów odnośnie braku możliwości złożenia ofert ze względu na zaplanowane urlopy zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.05.2013r
Odpowiedź nr 3:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pzp w przypadku niniejszego przetargu zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30-dniowy. Zamawiający nie ma wpływu na plany urlopowe potencjalnych oferentów, podwykonawców i producentów wobec czego ustalając termin przetargu nie może kierować się tego typu przesłankami. W ocenie zamawiającego termin 30 dni jest wystarczający na przygotowanie oferty.

Pytanie nr 4:
Czy wykonawca ma obowiązek dołączenia przedmiarów w ofercie w formie zamieszczonej na stronie internetowej. Czy wystarczającym będzie załączenie ogólnego zestawienia (tabelarycznego) elementów wynikających z załączonych przedmiarów .Czy wykonawca może dowolnie modyfikować przedmiary.
Odpowiedź nr 4:
Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszystkie koszty składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, nawet wówczas, jeżeli nie wynikałyby z przedmiarów robót. Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysu ofertowego z zachowaniem układu załączonych przedmiarów, samej formy nie należy jednak traktować jako wymóg.

Pytanie nr 5:
Prosimy o załączenie projektów wykonawczych branży technologicznej -zgodnie z Art.29.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń (projekt wykonawczy), uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odpowiedź nr 5:
Załączony projekt branży technologicznej z uwagi na stopień uszczegółowienia pełni rolę projektu wykonawczego. Zawiera szczegółowe opisy oraz wszystkie niezbędne rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót. Był również podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót.

Pytanie nr 6:
Prosimy o sprecyzowanie kryteriów równoważności urządzeń technologicznych podanych w projekcie budowlanym tzn. podanie ich parametrów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. W specyfikacji technicznej brakuje jakichkolwiek wymogów dot. urządzeń. Urządzenia zostały wymienione jedynie w projekcie budowlanym, gdzie opisano z podaniem nazwy własnej konkretnego producenta lub dostawcy, który jest jedynym istniejącym producentem takiego urządzenia na świecie (m. in. posiada prawa patentowe). Powyższe stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, do której zobowiązuje zamawiającego prawo zamówień publicznych , zgodnie z art.29 ust.1.
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, lecz nie dopuszcza ofert wariantowych i w tym względzie nie należy pojęcia równoważności traktować rozszerzająco. Procesy technologiczne na obiekcie oczyszczalni zostały zaprojektowane w określonej technologii gwarantującej osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest podstawowym celem realizacji inwestycji. Kryteria równoważności zostały sprecyzowane przez zamawiającego w SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych, zobowiązany jest do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Artur Gierasimiuk

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA  02.05.2013r.

Pytanie nr 1:
Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do odpowiedzi z dnia 25-04-2013 przesłanych faksem w dniu 26.04.2013 na pytanie nr 16, czy dostawa i montaż baterii kondensatorów jest objęta przetargiem?
Odpowiedź nr 1:
Dostawa i montaż baterii kondensatorów nie jest objęta przetargiem.

Pytanie nr 2:
W związku z rozliczeniem ryczałtowym inwestycji, proszę o informację czy pominięcie, dodanie lub modyfikacja pozycji kosztorysu dyskwalifikuje Oferenta w postępowaniu przetargowym?
Odpowiedź nr 2:
Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową. Pominięcie, dodanie lub modyfikacja pozycji kosztorysu nie będzie dyskwalifikowało Oferenta w postępowaniu przetargowym.

Pytanie nr 3:
Czy roboty dodatkowe wynikłe w trakcie robót budowlanych, a nie objęte dokumentacją projektową i załączonym przedmiarem robót będą rozliczane w oparciu o stawki przyjęte w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy załączonego do oferty, a w przypadku braku takowych pozycji, nowe pozycje będą sporządzone w oparciu o obowiązujące stawki zgodnie z aktualnym cennikiem SEKOCENBUD na czas wykonywania robót?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania robót dodatkowych.

Pytanie nr 4:
Opisując wymagania techniczne Projektowanych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego przebudowanej oczyszczalni ścieków, Zamawiający /Projektant jednoznacznie wskazuje na konkretne urządzenia konkretnych firm, co jest naruszeniem zasady konkurencyjności przetargów publicznych. W związku z tym, proszę o podanie parametrów, które są wyznacznikiem dla urządzeń i materiałów równoważnych.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, lecz nie dopuszcza ofert wariantowych i w tym względzie nie należy pojęcia równoważności traktować rozszerzająco. Procesy technologiczne na obiekcie oczyszczalni zostały zaprojektowane w określonej technologii gwarantującej osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest podstawowym celem realizacji inwestycji. Przedmiotem przetargu jest rozbudowa istniejącej działającej oczyszczalni ścieków na podstawie dokumentacji projektowej pozyskanej dla tego zadania, która zakłada rozwiązania techniczne spójne z istniejącą technologią oczyszczania uwzględniające uwarunkowania panujące na istniejącym, pracującym obiekcie. Inwestycja nie powstaje od podstaw, ale jest kontynuacją i uzupełnieniem już działających rozwiązań technologicznych. Tym samym zamawiający, a w konsekwencji również wykonawcy są ograniczeni istniejącymi realnie warunkami wykonania inwestycji. Kryteria równoważności zostały sprecyzowane przez zamawiającego w SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych, zobowiązany jest do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5:
Proszę o informacje czy urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego są objęte patentem producenta?
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat patentów.

Pytanie nr 6:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń prototypowych?
Odpowiedź nr 6:
Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów budowlanych w tym określające warunki dopuszczenia elementów instalacji technologicznej i urządzeń technologicznych do zabudowy zostały zamieszczone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt. 11 ( załącznik nr 10 do SIWZ).

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający / Projektant potwierdza, że zaprojektowane urządzenie wchodzące w skład wyposażenia technologicznego są produkowane /a nie sprzedawane/ przez więcej niż jedną firmę na rynku polskim co jest podstawą zasady o konkurencyjności cen produktów i materiałów w przetargach publicznych i zapobiega wprowadzeniu monopolu na rynku przez jednego Producenta/ Firmę?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający realizuje inwestycję objętą niniejszym postępowaniem przetargowym w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa rozbudowy istniejącego obiektu uwzględnia specyfikę działającej oczyszczalni i dostosowuje rozwiązania techniczne do istniejących warunków w taki sposób, aby rozwiązać istniejące problemy oraz zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci stopnia oczyszczenia ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wyeliminować uciążliwe zapachy. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. W opinii zamawiającego rynek producentów urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego w żaden sposób nie jest ograniczony jedynie do Polski.

Pytanie nr 8:
Czy do przeprowadzenia prób i rozruchu Wykonawca może użyć wody technologicznej?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prób hydraulicznych i rozruchu technicznego na ściekach oczyszczonych, natomiast rozruch technologiczny należy przeprowadzić na bazie osadów i ścieków surowych.

Pytanie nr 9:
W Projekcie branży technologicznej w Zestawieniu Elementów Technologicznych, brakuje zestawienia dla Instalacja deodoryzacji 9.A i 9.B, proszę o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź nr 9:
Zestawienie dla instalacja dezodoryzacji 9.A i 9.B jest zawarte w projekcie branży sanitarnej w tabeli nr 6 Zestawienie elementów.

Pytanie nr 10:
W Projekcie branży technologicznej nie zamieszczono wszystkich rysunków/ wskazuje na to numeracja projektów/, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki?
Odpowiedź nr 10:
Celowo nie zamieszczono rysunków elementów, które nie wchodzą do zakresu zamówienia i zostały już wykonane w pierwszym etapie.

Pytanie nr 11:
Proszę o podanie aktualnych stawek mediów.
Odpowiedź nr 11:
Cena netto 1 m3 wody wynosi 2,64 zł, zaś 1m3 ścieków 3,66 zł.

Pytanie nr 12:
Proszę o załączenie projektu zadaszeń wykonanego z płyt korytkowych.
Odpowiedź nr 12:
Wymagania dla zadaszenia zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 11 do siwz. Wymiary obiektów, na których należy wykonać zadaszenia zawarte są w dokumentacji projektowej. Dostawę i montaż przykryć wykonać w oparciu o instrukcję producenta tego typu elementów.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający /Projektant wyrazi zgodę na zmianę materiału zadaszenia?
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału zadaszenia.

Pytanie nr 14:
W Projekcie branży technologicznej w ZESTAWIENIU ELEMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH projektuje się 6 kpl. mieszadeł hiperboidalnych, natomiast w kosztorysie jest informacja o 4 kpl., proszę o wyjaśnienie różnic w ilościach lub korektę pomiaru.
Odpowiedź nr 14:
Zarówno w projekcie branży technologicznej w tabeli zestawienia elementów technologicznych jak i kosztorysie jest prawidłowa ilość mieszadeł czyli 4 kpl. (po dwa mieszadła na każdy z projektowanych reaktorów 5.5 i 5.6).

Pytanie nr 15:
Po czyjej stronie są materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków? Jeżeli po stronie Wykonawcy, to proszę o podanie ilości konkretnych materiałów oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy je skalkulować.
Odpowiedź nr 15:
Zmawiający wyjaśnia, że materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu (po za ściekami surowymi) wykonawca zapewnia w własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie ma wpływu na czas, jaki Wykonawca ma zamiar przeznaczyć na przeprowadzenie rozruchu technologicznego i tym samym na ilość konkretnych materiałów, jakich Wykonawca ma zamiar użyć. Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową.

Pytanie nr 16:
Kto ponosi koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek /demontaży? Jeżeli zakres jest po stronie wykonawcy, to proszę o podanie najbliższego miejsca składowania odpadów oraz dodanie pozycji związanej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórek i demontaży.
Odpowiedź nr 16:
Materiały z rozbiórek i demontaży wykonawca przekaże zamawiającemu.

Pytanie nr 17:
Kto ponosi koszt utylizacji ziemi z wykopów?
Odpowiedź nr 17:
Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany do niwelacji terenu w obrębie oczyszczalni.

Pytanie nr 18:
Ponieważ nie ma Projektu Zagospodarowania terenu. Czy Zamawiający /Projektant przewiduje roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie zakresu oraz uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający nie przewiduje robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wycinką drzew i krzewów oraz nasadzeniami zieleni izolacyjnej.

Pytanie nr 19:
Czy zamawiający przewiduje wymianę lub montaż nowych bram? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający nie przewiduje wymiany lub montażu nowych bram.

Pytanie nr 20:
Po czyjej stronie jest ewentualny koszt uzyskania pozwolenia na wycinkę oraz koszt wycinki drzew /krzewów?
Odpowiedź nr 20:
Do zakresu przetargu nie wchodzi wycinka drzew i krzewów.

Pytanie nr 21:
Czy w związku z budową nowych reaktorów Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia? Jeżeli tak i jest to w gestii Wykonawcy, to proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów o dany zakres.
Odpowiedź nr 21:
Do zakresu przetargu nie wchodzi rozbiórka istniejącego ogrodzenia.

Pytanie nr 22:
Kto ponosi koszt wywozu i utylizacji osadu z modernizowanych obiektów?
Odpowiedź nr 22:
Wykonanie robót objętych przetargiem nie wiąże się z koniecznością wywozu i utylizacji osadów.

Pytanie nr 23:
Czy zamawiający dopuszcza zamianę sposobu napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorach?
Odpowiedź nr 23:
Sposób napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorach został określony w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych.

Pytanie nr 24:
Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt laboratoryjny jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.
Odpowiedź nr 24:
Wyposażenie laboratoryjne oczyszczalni ścieków nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 25
Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.
Odpowiedź nr 25:
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 26:
Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.
Odpowiedź nr 26:
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż. nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 27:
Proszę o zamieszczenie projektu instalacji utleniania fotokatalitycznego dla poszczególnych obiektów wraz z wykazem elementów, w celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedź nr 27:
Projekt instalacji dezodoryzacji 9.A i 9.B jest częścią składową projektu branży sanitarnej: część opisowa pkt. 4.3, zestawienie elementów pkt. 6 oraz część rysunkowa: rys. nr 11 i rys. Nr 12. Pomocniczo również w przedmiarach robót.

Pytanie nr 28:
Proszę o zamieszczenie schematu technologicznego projektowanej oczyszczalni.
Odpowiedź nr 28:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego układu technologicznego, a nie jego zmiana. Schemat technologiczny projektowanej oczyszczalni co do zasady nie ulega więc zmianie. Zwiększa się jedynie ilość dmuchaw napowietrzających ścieki, ilość reaktorów SBR oraz ilość zagęszczaczy osadu, co zostało uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków zawarty jest w projekcie branży technologicznej.

Pytanie nr 29:
Czy wykonawca ma dostarczyć sprzęt lub maszyny do wywozu osadu? Jeżeli tak, to proszę o podanie charakterystyki urządzeń.
Odpowiedź nr 29:
Dostawa sprzętu lub maszyn do wywozu osadu nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 30:
Czy zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?
Odpowiedź nr 30:
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 31:
Po czyjej stronie jest wykonanie operatu wodnoprawnego? Jeżeli jest to po stronie Wykonawcy, to proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujący zakres.
Odpowiedź nr 31:
Wykonanie operatu wodno-prawnego nie wchodzi do zakresu przetargu.

Pytanie nr 32:
Brakuje dokumentacji branżowej drogowej, proszę o załączenie dokumentacji w celu prawidłowego oszacowania zakresu robót.
Odpowiedź nr 32:
Wytyczne dotyczące przebudowy drogi gruntowej oraz ułożenia chodników z kostki betonowej typu polbruk znajdują się w: części opisowej projektu branży sanitarnej pkt. 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 oraz planie sytuacyjnym, również w załączniku nr 11 do siwz, a pomocniczo także w przedmiarach robót.

Pytanie nr 33:
W związku z powyższymi pytaniami i uwagami, proszę o przesuniecie terminu składnia ofert.
Odpowiedź nr 33:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pzp, w przypadku niniejszego przetargu, zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30-dniowy. Udzielone odpowiedzi nie wprowadzają znaczących zmian w dokumentacji przetargowej. Czas jaki pozostał do daty składania ofert jest zatem wystarczający do uwzględnienia w ofertach wszystkich udzielonych dotychczas wyjaśnień.

Artur Gierasimiuk

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 2013.05.07

 

Pytanie 1
Zwracam się z wnioskiem zmiany zapisu pkt IV SIWZ, w którym wprowadzony został sztywny termin zakończenia zamówienia. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany ostateczny termin zakończenia wyboru wykonawcy zadania i podpisania umowy, to Wykonawcy nie mają wiedzy na temat realnego czasu przewidzianego na realizację zadania. Konieczność wskazania okresu (np. w miesiącach od podpisania umowy) potwierdziły liczne wyroki KIO i tak przykładowo w wyroku KIO z dnia 24 lipca 2008r. (sygn. akt:KIO/UZP 707/08) izba podzieliła stanowisko odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą zamówienia, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie. Podobne stanowisko zaprezentowała KIO w wyroku z dnia 25 czerwca 2010r. (sygn. akt: KIO/UZP 1123/10), w którym Skład orzekający Izby stwierdził, że przewidzenie zbyt krótkiego, a w dodatku nieokreślonego okresu przeznaczonego na przygotowania wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podobnie w wyrokach KIO/1756/10 jak i KIO 1246/10 Izba uznała, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Odpowiedź.
Pytający posługuje się wyrokami mówiącymi o tym, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym i wywodzi stąd wniosek, że wskazanie „sztywnego" terminu zakończenia zamówienia jest również niezgodne z prawem.
Niestety wyroku, który potwierdzałby ten wywód pytający nie przytoczył.
Poza tym stosując logikę pytającego należy uznać, iż wzory ogłoszeń, określone przez Prezesa Rady Ministrów, a zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych są niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, gdyż zawierają możliwość określenia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia i terminu zakończenia realizacji zamówienia - terminów rozumianych jako data.
Zamawiający nie dokona zmian zapisu SIWZ w części dotyczącej terminu zakończenia zamówienia.

Pytanie 2
Wnosimy o zmianę zapisu pkt VI ust.2 lit. a) SIWZ tj. zakresu robót wykonanych z ograniczeniem do zakresu niezbędnego do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Wnosimy o zapis zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, które w § 1.1. ust 2 tj. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wprowadzona w dniu 19 lutego 2013r. zmiana ww. Rozporządzenia powoduje, że w kontekście regulacji art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia wykazu zawierającego informacje o robotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dopiero bowiem uzyskanie przez zamawiającego wiedzy w zakresie całokształtu aktywności wykonawcy na rynku umożliwi mu dokonanie oceny czy wykonawca ten daje rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego.
Z uwagi na powyższe proponujemy zmianę ww zapisu.

Odpowiedź.
Zamawiający, jako jeden z warunków udziału w postępowaniu określił posiadanie wiedzy i doświadczenia wynikłych z realizacji co najmniej jednej roboty, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 4000 m3/d i wartości robót brutto nie mniejszej niż 5 mln. zł.
Załączenie wykazu robót „w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia" należy przez to rozumieć taki wykaz robót, w którym poza innymi robotami wykonawca przedstawi co najmniej jedną robotę spełniającą wymagany warunek.
Wobec powyższego zamawiający nie dokona zmiany wspomnianego zapisu siwz.

Pytanie 3
Proszę o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników do oferty.

Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia edytowalnej wersji załączników.

Eugeniusz Wiluk

Hajnówka 02.05.2013r.

BI.271.5.2013

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap II

 

 

W związku z nadesłanymi zapytaniami do przetargu na w/w zadanie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1:

Zwracam się do zamawiającego o wyjaśnienie do odpowiedzi z dnia 25-04-2013 przesłanych faksem w dniu 26.04.2013 na pytanie nr 16, czy dostawa i montaż baterii kondensatorów jest objęta przetargiem?

Odpowiedź nr 1:

Dostawa i montaż baterii kondensatorów nie jest objęta przetargiem.

 

Pytanie nr 2:

W związku z rozliczeniem ryczałtowym inwestycji, proszę o informację czy pominięcie, dodanie lub modyfikacja pozycji kosztorysu dyskwalifikuje Oferenta w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź nr 2:

Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową. Pominięcie, dodanie lub modyfikacja pozycji kosztorysu nie będzie dyskwalifikowało Oferenta w postępowaniu przetargowym.

 

Pytanie nr 3:

Czy roboty dodatkowe wynikłe w trakcie robót budowlanych, a nie objęte dokumentacją projektową i załączonym przedmiarem robót będą rozliczane w oparciu o stawki przyjęte w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy załączonego do oferty, a w przypadku braku takowych pozycji, nowe pozycje będą sporządzone w oparciu o obowiązujące stawki zgodnie z aktualnym cennikiem SEKOCENBUD na czas wykonywania robót?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania robót dodatkowych.

 

Pytanie nr 4:

Opisując wymagania techniczne Projektowanych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego przebudowanej oczyszczalni ścieków, Zamawiający /Projektant jednoznacznie wskazuje na konkretne urządzenia konkretnych firm, co jest naruszeniem zasady konkurencyjności przetargów publicznych. W związku z tym, proszę o podanie parametrów, które są wyznacznikiem dla urządzeń i materiałów równoważnych.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, lecz nie dopuszcza ofert wariantowych i w tym względzie nie należy pojęcia równoważności traktować rozszerzająco. Procesy technologiczne na obiekcie oczyszczalni zostały zaprojektowane w określonej technologii gwarantującej osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest podstawowym celem realizacji inwestycji. Przedmiotem przetargu jest rozbudowa istniejącej działającej oczyszczalni ścieków na podstawie dokumentacji projektowej pozyskanej dla tego zadania, która zakłada rozwiązania techniczne spójne z istniejącą technologią oczyszczania uwzględniające uwarunkowania panujące na istniejącym, pracującym obiekcie. Inwestycja nie powstaje od podstaw, ale jest kontynuacją i uzupełnieniem już działających rozwiązań technologicznych. Tym samym zamawiający, a w konsekwencji również wykonawcy są ograniczeni istniejącymi realnie warunkami wykonania inwestycji. Kryteria równoważności zostały sprecyzowane przez zamawiającego w SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych, zobowiązany jest do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 5:

Proszę o informacje czy urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego są objęte patentem producenta?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat patentów.

 

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń prototypowych?

Odpowiedź nr 6:

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobów budowlanych w tym określające warunki dopuszczenia elementów instalacji technologicznej i urządzeń technologicznych do zabudowy zostały zamieszczone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt. 11 ( załącznik nr 10 do SIWZ).

 

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający / Projektant potwierdza, że zaprojektowane urządzenie wchodzące w skład wyposażenia technologicznego są produkowane /a nie sprzedawane/ przez więcej niż jedną firmę na rynku polskim co jest podstawą zasady o konkurencyjności cen produktów i materiałów w przetargach publicznych i zapobiega wprowadzeniu monopolu na rynku przez jednego Producenta/ Firmę?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający realizuje inwestycję objętą niniejszym postępowaniem przetargowym w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa rozbudowy istniejącego obiektu uwzględnia specyfikę działającej oczyszczalni i dostosowuje rozwiązania techniczne do istniejących warunków w taki sposób, aby rozwiązać istniejące problemy oraz zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci stopnia oczyszczenia ścieków zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wyeliminować uciążliwe zapachy. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych. W opinii zamawiającego rynek producentów urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego w żaden sposób nie jest ograniczony jedynie do Polski.

 

Pytanie nr 8:

Czy do przeprowadzenia prób i rozruchu Wykonawca może użyć wody technologicznej?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prób hydraulicznych i rozruchu technicznego na ściekach oczyszczonych, natomiast rozruch technologiczny należy przeprowadzić na bazie osadów i ścieków surowych.

 

Pytanie nr 9:

W Projekcie branży technologicznej w Zestawieniu Elementów Technologicznych, brakuje zestawienia dla Instalacja deodoryzacji 9.A i 9.B, proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź nr 9:

Zestawienie dla instalacja dezodoryzacji 9.A i 9.B jest zawarte w projekcie branży sanitarnej w tabeli nr 6 Zestawienie elementów.

 

Pytanie nr 10:

W Projekcie branży technologicznej nie zamieszczono wszystkich rysunków/ wskazuje na to numeracja projektów/, proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki?

Odpowiedź nr 10:

Celowo nie zamieszczono rysunków elementów, które nie wchodzą do zakresu zamówienia i zostały już wykonane w pierwszym etapie.

 

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie aktualnych stawek mediów.

Odpowiedź nr 11:

Cena netto 1 m3 wody wynosi 2,64 zł, zaś 1m3 ścieków 3,66 zł.

 

Pytanie nr 12:

Proszę o załączenie projektu zadaszeń wykonanego z płyt korytkowych.

Odpowiedź nr 12:

Wymagania dla zadaszenia zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 11 do siwz. Wymiary obiektów, na których należy wykonać zadaszenia zawarte są w dokumentacji projektowej. Dostawę i montaż przykryć wykonać w oparciu o instrukcję producenta tego typu elementów.

 

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający /Projektant wyrazi zgodę na zmianę materiału zadaszenia?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału zadaszenia.

 

Pytanie nr 14:

W Projekcie branży technologicznej w ZESTAWIENIU ELEMENTÓW TECHNOLOGICZNYCH projektuje się 6 kpl. mieszadeł hiperboidalnych, natomiast w kosztorysie jest informacja o 4 kpl., proszę o wyjaśnienie różnic w ilościach lub korektę pomiaru.

Odpowiedź nr 14:

Zarówno w projekcie branży technologicznej w tabeli zestawienia elementów technologicznych jak i kosztorysie jest prawidłowa ilość mieszadeł czyli 4 kpl. (po dwa mieszadła na każdy z projektowanych reaktorów 5.5 i 5.6).

 

Pytanie nr 15:

Po czyjej stronie są materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków? Jeżeli po stronie Wykonawcy, to proszę o podanie ilości konkretnych materiałów oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy je skalkulować.

Odpowiedź nr 15:

Zmawiający wyjaśnia, że materiały niezbędne do przeprowadzenia rozruchu (po za ściekami surowymi) wykonawca zapewnia w własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie ma wpływu na czas, jaki Wykonawca ma zamiar przeznaczyć na przeprowadzenie rozruchu technologicznego i tym samym na ilość konkretnych materiałów, jakich Wykonawca ma zamiar użyć. Kosztorys ofertowy w niniejszym postępowaniu traktowany jest jako element pomocniczy i informacyjny uwiarygadniający cenę ofertową.

 

Pytanie nr 16:

Kto ponosi koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek /demontaży? Jeżeli zakres jest po stronie wykonawcy, to proszę o podanie najbliższego miejsca składowania odpadów oraz dodanie pozycji związanej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórek i demontaży.

Odpowiedź nr 16:

Materiały z rozbiórek i demontaży wykonawca przekaże zamawiającemu.

 

Pytanie nr 17:

Kto ponosi koszt utylizacji ziemi z wykopów?

Odpowiedź nr 17:

Nadmiar ziemi z wykopów zostanie wykorzystany do niwelacji terenu w obrębie oczyszczalni.

 

Pytanie nr 18:

Ponieważ nie ma Projektu Zagospodarowania terenu. Czy Zamawiający /Projektant przewiduje roboty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej? Jeśli tak, to proszę o sprecyzowanie zakresu oraz uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie przewiduje robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wycinką drzew i krzewów oraz nasadzeniami zieleni izolacyjnej.

 

Pytanie nr 19:

Czy zamawiający przewiduje wymianę lub montaż nowych bram? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie przewiduje wymiany lub montażu nowych bram.

 

Pytanie nr 20:

Po czyjej stronie jest ewentualny koszt uzyskania pozwolenia na wycinkę oraz koszt wycinki drzew /krzewów?

Odpowiedź nr 20:

Do zakresu przetargu nie wchodzi wycinka drzew i krzewów.

 

Pytanie nr 21:

Czy w związku z budową nowych reaktorów Zamawiający przewiduje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia? Jeżeli tak i jest to w gestii Wykonawcy, to proszę o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów o dany zakres.

Odpowiedź nr 21:

Do zakresu przetargu nie wchodzi rozbiórka istniejącego ogrodzenia.

 

Pytanie nr 22:

Kto ponosi koszt wywozu i utylizacji osadu z modernizowanych obiektów?

Odpowiedź nr 22:

Wykonanie robót objętych przetargiem nie wiąże się z koniecznością wywozu i utylizacji osadów.

 

Pytanie nr 23:

Czy zamawiający dopuszcza zamianę sposobu napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorach?

Odpowiedź nr 23:

Sposób napowietrzania i mieszania ścieków w reaktorach został określony w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 11 zawiera wymagania w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności dla najważniejszych urządzeń i materiałów opisane w postaci cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych.

 

Pytanie nr 24:

Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt laboratoryjny jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.

Odpowiedź nr 24:

Wyposażenie laboratoryjne oczyszczalni ścieków nie wchodzi do zakresu przetargu.

 

Pytanie nr 25

Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.

Odpowiedź nr 25:

Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP nie wchodzi do zakresu przetargu.

 

Pytanie nr 26:

Czy wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, to proszę o wyspecyfikowanie elementów wyposażenia.

Odpowiedź nr 26:

Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt p.poż. nie wchodzi do zakresu przetargu.

 

Pytanie nr 27:

Proszę o zamieszczenie projektu instalacji utleniania fotokatalitycznego dla poszczególnych obiektów wraz z wykazem elementów, w celu sporządzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź nr 27:

Projekt instalacji dezodoryzacji 9.A i 9.B jest częścią składową projektu branży sanitarnej: część opisowa pkt. 4.3, zestawienie elementów pkt. 6 oraz część rysunkowa: rys. nr 11 i rys. Nr 12. Pomocniczo również w przedmiarach robót.

 

Pytanie nr 28:

Proszę o zamieszczenie schematu technologicznego projektowanej oczyszczalni.

Odpowiedź nr 28:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego układu technologicznego, a nie jego zmiana. Schemat technologiczny projektowanej oczyszczalni co do zasady nie ulega więc zmianie. Zwiększa się jedynie ilość dmuchaw napowietrzających ścieki, ilość reaktorów SBR oraz ilość zagęszczaczy osadu, co zostało uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków zawarty jest w projekcie branży technologicznej.

 

Pytanie nr 29:

Czy wykonawca ma dostarczyć sprzęt lub maszyny do wywozu osadu? Jeżeli tak, to proszę o podanie charakterystyki urządzeń.

Odpowiedź nr 29:

Dostawa sprzętu lub maszyn do wywozu osadu nie wchodzi do zakresu przetargu.

 

Pytanie nr 30:

Czy zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę.

 

Pytanie nr 31:

Po czyjej stronie jest wykonanie operatu wodnoprawnego? Jeżeli jest to po stronie Wykonawcy, to proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujący zakres.

Odpowiedź nr 31:

Wykonanie operatu wodno-prawnego nie wchodzi do zakresu przetargu.

 

Pytanie nr 32:

Brakuje dokumentacji branżowej drogowej, proszę o załączenie dokumentacji w celu prawidłowego oszacowania zakresu robót.

Odpowiedź nr 32:

Wytyczne dotyczące przebudowy drogi gruntowej oraz ułożenia chodników z kostki betonowej typu polbruk znajdują się w: części opisowej projektu branży sanitarnej pkt. 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5 oraz planie sytuacyjnym, również w załączniku nr 11 do siwz, a pomocniczo także w przedmiarach robót.

 

Pytanie nr 33:

W związku z powyższymi pytaniami i uwagami, proszę o przesuniecie terminu składnia ofert.

Odpowiedź nr 33:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pzp, w przypadku niniejszego przetargu, zamawiający wyznacza termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni. Zamawiający wyznaczył termin 30-dniowy. Udzielone odpowiedzi nie wprowadzają znaczących zmian w dokumentacji przetargowej. Czas jaki pozostał do daty składania ofert jest zatem wystarczający do uwzględnienia w ofertach wszystkich udzielonych dotychczas wyjaśnień.

 

 

Artur Gierasimiuk

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.