OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1
pokój nr 219, do dnia 2013.07.08 do godz. 10:00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ
Zmiana treści SIWZ (2013.06.17)

Załączniki

opracował: Eugeniusz Wiluk

 


 

Hajnówka, dnia 2013.06.26, GKM.271.2.2013


Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi”


1. Czy zamawiający wskaże działkę na PSZOK?
 Odpowiedź: Zamawiający wskaże działkę na PSZOK.

2. Czy zamawiający dysponuje koncepcją techniczną wraz z częścią architektoniczną PSZOK? Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje koncepcją techniczną z częścią architektoniczną PSZOK. Pozostawia się wykonawcy swobodę działania w ramach obowiązujących przepisów.

3. Czy Zamawiający dysponuje decyzją środowiskową na tego typu inwestycję, gdyż to jest przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w §3 ust.1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr213, poz.1397)? To wynika z pkt 2 lit.d, gdyż są wymienione odpady z kategorii niebezpiecznych, które mają być przyjmowane do PSZOK-u.
 Odpowiedź: Zamawiający dysponuje terenem, jako rezerwą z przeznaczeniem na potrzeby gospodarki odpadami. Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej z przeznaczeniem na PSZOK, wymaganej prawem budowlanym.

4. Czy zamawiający posiada dokumentację projektową PSZOK-u wymaganą Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118, z późn. zm.)?
 Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na PSZOK. Pozostawia się wykonawcy swobodę w ramach obowiązujących przepisów.

5. Jaki jest przeciętny, praktyczny termin uzyskania decyzji środowiskowej w Urzędzie Miasta Hajnówka w nawiązaniu do punktu 2 lit. n)?
 Odpowiedź: Ustawowo do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskania opinii, uzgodnień....), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

6. Jaki jest przeciętny, praktyczny termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę PSZOK w Urzędzie Miasta Hajnówka w nawiązaniu do punktu 2 lit. n)?
 Odpowiedź: Pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe w Hajnówce, a terminy przy sprawach trudnych, jak w odpowiedzi do pytania nr 5.

7. Czy koszt utworzenia PSZOK-u zgodnie z wymogami prawa jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia?
 Odpowiedź: Koszt utworzenia PSZOK jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia.

8. Na jakiej zasadzie wykonawca będzie dysponował działką na PSZOK w sensie formalnym i finansowym?
 Odpowiedź: Działką pod PSZOK, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie dysponował nieodpłatnie w czasie obowiązywania umowy.

9. Czy wyposażenie PSZOK-u jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia?
 Odpowiedź: Wyposażenie PSZOK jest elementem cenowym przedmiotu zamówienia.

10. Na jakiej podstawie prawnej zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zorganizowania środków transportu, który umożliwi odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu? Art. 5 ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zmianami) mówi, że utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych jest obowiązkiem zarządu drogi. To należy rozumieć jako zapewnienie przejezdności dróg.
 Odpowiedź: Zamawiający przez punkty adresowe o problematycznej lokalizacji rozumie wąskie, często ślepe uliczki o nawierzchni gruntowej, w które nie wjedzie standardowy samochód ciężarowy.

opracował: Dariusz Gorustowicz

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.