Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta

Utworzono: 3 grudnia 2020r.

Program Rozwój Lokalny – projekt złożony, czekamy na wyniki oceny...

Dobiegł końca czas bardzo intensywnych prac w ramach II etap konkursu do Programu Rozwój Lokalny. Informujemy, że Kompletna Propozycja Projektu miasta Hajnówka wraz z Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planem Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) w terminie dotarła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Aktualnie trwa ocena formalna, a aplikacje, które ją przejdą zostaną przekazane ekspertom, którzy przeprowadzą ocenę merytoryczną.

 

15 miast z największą liczbą punktów otrzyma grant w wysokości do 40 mln złotych.

 

Kto znajdzie się w grupie szczęśliwców, którzy będą mogli na nowo zaprogramować rozwój swojego miasta? - tego dowiemy się wiosną 2021 r.

 

Hajnówka przedstawiła łącznie 167 przedsięwzięć, z czego w ramach dotacji funduszy norweskich chcemy pozyskać 39.997.000 zł.

 

Podstawowym założeniem dla Nowej Ścieżki Rozwoju była regulaminowa wytyczna, że każdy projekt – Nowa Ścieżka Rozwoju, na którą składa się PRL i PRI, obowiązkowo musi przyczyniać się do podnoszenia poziomu życia mieszkańców miasta oraz sprzyjać poprawie dialogu samorządu miejskiego z mieszkańcami, w większym stopniu odpowiadając na ich potrzeby.

 

Traktując tę konkursową wytyczną jako credo, Hajnówka zdecydowała się przeprowadzić transformację w kilku wymiarach:

 

 1. Transformację instytucjonalną na potrzeby sprawnej i wysokiej jakości kadry miejskiej, systematycznie realizującej politykę rozwoju miasta, dbającej o zapewnienie odpowiedniej reprezentacji mieszkańców w kluczowych decyzjach (PRI),
 2. Transformację gospodarczą na potrzeby rozwoju biznesu w oparciu o zasoby i produkty lokalne (PRL),
 3. Transformację społeczną, w której integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji przyczynią się do wzmocnienia hajnowskiej społeczności (PRL),
 4. Transformację przestrzeni na potrzeby dostarczenia tych funkcji miastotwórczych, które z uwagi na zaszłość historyczną związaną z przemysłem drzewnym nie są właściwie reprezentowane, w szczególności w centrum miasta (PRL),
 5. Transformację na rzecz środowiska ze złych zwyczajów i zaniechań w dbałość o środowisko i klimat w mieście, a nie tylko w Puszczy Białowieskiej (PRL).

 

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki zmieni obraz miasta, jego zarządzających i mieszkańców. To jest ambitna droga postępowania od analizy, głębokiej diagnozy, przez wyszukanie wewnętrznych atutów i ukrytych potencjałów, sprawdzenie uwarunkowań charakterystycznych dla miasta i wyznaczenie realnych celów. Żeby zrealizować te cele zmienia się kompletnie podejście do rozwoju miasta. Tylko perspektywiczne długoterminowe myślenie i patrzenie w przyszłość, naprawa wymiaru instytucjonalnego, współpraca z Partnerami, zaufanie mieszkańcom i liderom oraz czujne wsłuchiwanie się zarządu miasta i pracowników urzędu w głos miasta i jego społeczności mogą zatrzymać marginalizację miasta.

 

 

Zadania rozwojowe realizowane są poprzez 4 kierunki NOWEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU HAJNÓWKI:

 

1. Nowy Ład Przestrzenny - Nowe Centrum Hajnówki:

Problem: Nieodpowiadająca funkcjom miejskim struktura przestrzenna miasta

Kierunek rozwoju: Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki

 

Chcemy zapewnić mieszkańcom wysoką jakość życia w ramach Nowego Centrum Hajnówki poprzez nadanie temu obszarowi miasta wyjątkowego charakteru.

 

Miasto zbudowane wokół zakładów przemysłowych nawet po utracie funkcji nie zmieniło układu urbanistycznego. Brak rynku, miejsca centralnego powoduje, że słabnie przywiązanie mieszkańców do miasta. Miasto bez centrum jest mało atrakcyjne dla przyjezdnych, którzy w jednakowej, nieoznaczonej przestrzeni się gubią.

 

W ramach Kierunku zostanie wydzielony obszar Nowego Centrum Hajnówki od Skweru Wasilewskiego, przez ulicę Batorego, do Wierobieja, dalej wzdłuż torów kolejowych ulica Białowieską do Parkowej, aż do siedziby Urzędu Miasta przy ulicy A. Zina. Centrum Hajnówki stanie się centrum usług społecznych, powstanie tam Centrum Produktu Lokalnego, Akademia Przyrody, zagospodarowane zostaną tereny zieleni i wydzielona Strefa Sportu. W Miejscach Aktywności Lokalnej odbywać się będą wydarzenia społeczne dla każdej grupy wiekowej. Ulica Wierobieja odzyska historyczny blask, będzie znów tętnić życiem. Zagospodarowane zieleńce, szlak murali, czytelny system informacji turystycznej zapewnią komfort korzystania z Centrum.

 

Mieszkańcy i turyści będą mogli w pełni wykorzystać potencjał miasta, jego autentyczność, niespieszne tempo życia i przebywania. Miasto jest zwarte, planowane działania nie spowodują rozlania się miasta. Na potrzeby Nowego Centrum Hajnówki zaktualizowane zostaną dokumenty planistyczne, przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje. Dla miasta to zupełnie nowa jakość. Nowy rynek przy Centrum Produktu Lokalnego umożliwi mieszkańcom swobodne spotkania.

 

Problem częściowo zagospodarowany w ramach Kierunku Zielona transformacja - środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej.

 

2. Zrób biznes w Hajnówce - Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne:

 

Problem: niewykorzystanie potencjałów lokalnych w rozwoju miasta, gospodarka w niewielkim stopniu opiera się o genius loci.

 

Kierunek rozwoju: Zrób biznes w Hajnówce - Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne

 

Chcemy rozwijać w Hajnówce zróżnicowaną, silną i nowoczesną gospodarkę.

 

Kierunek silnie gospodarczy ma za zadanie nauczyć potencjalnych przedsiębiorców prowadzić biznes oparty na potencjałach miasta, jego genius loci. W ramach kierunku przeprowadzone zostaną liczne działania z zakresu edukacji proprzedsiębiorczościowej, doradztwa branżowego. Planowana jest duża zmiana jakościowa w szkolnictwie średnim, modyfikacja profili klas i transformacja starych hal przemysłowych w nowoczesne laboratoria i demonstratory. Specjalne kursy i szkolenia zostaną zapewnione odchodzącym ze służb mundurowych, żeby po przejściu na emeryturę zakładali własną działalność gospodarczą. Silna koncentracja działań na promocji Produktu Lokalnego, powstanie Centrum, w którym lokalni producenci będą mogli dokształcić się w zakresie niezbędnych wymagań formalno-prawnych, podatkowych i sanitarnych związanych z wprowadzaniem produktu lojalnego na rynek. W ramach Kierunku zaplanowano szereg działań związanych z wdrażaniem Strategii Marki. Odbywać się będą Targi śniadaniowe, kursy i szkolenia z zakresu produkcji lokalnych specjałów opracowanych na tradycyjnych przepisach i recepturach. Bogata kultura, zdolności rękodzielnicze, znana szkoła przetwórstwa drewna, autentyczność i oryginalność to ogromny kapitał, który z uwagi na niechęć do podejmowania wyzwań przez zarządzających miastem nie był wykorzystany. Zmiana profilu turysty zachęca do otwarcia się Hajnówki i jej przedsiębiorców na usługi z szeroko rozumianego obszaru turystyki. Ogromne wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej stwarzają powód do odwiedzenia miejsca, które gwarantuje ciszę, spokój, fenomenalne przeżycia i doświadczanie przyrody. Wśród działań realizowanych w NSR planowane jest powołanie Akademii Przyrody, hubu usług edukacyjno-kulturalnych, pozwalających przeżyć w sposób pełny wszystkie naturalne procesy które zapewnia okoliczna przyroda.

 

Problem częściowo zagospodarowany w Kierunku Integracja i tożsamość dla silnej społeczności

 

Kierunek rozwoju silnie oddziałuje na problem depopulacji.

 

3. Środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej

 

Problem: zwolnienie się z obowiązku dbałości o środowisko z powodu bliskości Puszczy Białowieskiej.

 

Kierunek rozwoju: Zielona transformacja - środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej

 

Chcemy uczynić Hajnówkę „zielonym", wygodnym dla ruchu pieszego i rowerowego miastem, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni oraz przyjazny układ komunikacyjny.

 

Fakt sąsiedztwa z Puszcza Białowieską zastępował Hajnowianom potrzebę troski o przyrodę w mieście. Hajnówka powinna być nieskazitelna, tymczasem duże obszary zieleni są zaniedbane, nie robi się specjalistycznych nasadzeń, nie ma pasji utrzymania estetyki terenów zieleni. Brak jest planów odnoszących się do ochrony klimatu, brak infrastruktury zielono-niebieskiej. Do architektury miasta zostaną wprowadzone zielone przystanki, zielone dachy, parklety, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, łąki miododajne, ule miejskie i domki dla owadów. Rozwinie się sektor doradztwa w zakresie OZE, powstanie Demonstrator OZE i nowa specjalistyczna klasa w ZSZ zajmująca się instalacjami OZE. Przeprowadzone zostaną liczne wydarzenia i akcje z zakresu edukacji ekologicznej. Problem częściowo zagospodarowany w ramach Kierunku Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki.

 

4. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności

 

Problem w obszarze społecznym dotyczy niewystarczającej skuteczności projektów wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz nieumiejętności współpracy liderów i aktywistów miejskich i społecznych.

 

Kierunek rozwoju: Integracja i tożsamość dla silnej społeczności

 

Chcemy tworzyć nowe i rozwijać istniejące mechanizmy, formy wsparcia i działania pozwalające mieszkańcom na odpowiedzialne współdecydowanie o rozwoju miasta.

 

Trudno jest budować konkurencyjne miasto bez silnego społeczeństwa. Powrót do przeszłości i silne związanie się z tradycją może być jednym z impulsów dla wspólnych wydarzeń i akcji społecznych. Niestety w Hajnówce integracja społeczna została zachwiana. Bez ingerencji w zasady dystrybucji środków na wszelkie działania NGO i skłanianie ich do współpracy nadal będziemy osiągać połowiczy efekt ich działalności. W ramach Kierunku działacze społeczni, stowarzyszenia i inne organizacje muszą zrobić przegląd swoich celów statutowych, ocenić efektywności swojej działalności. Szczególną grupą wsparcia w ramach tego kierunku są dzieci, które mimo bliskości Puszczy często nie odróżniają lipy od dębu. Dodatkowo w Kierunku znajdziemy działania dla seniorów i specjalnych grup: artystów, rzeźbiarzy, rękodzielników.

 

Problem częściowo zagospodarowany w Kierunku Zrób biznes w Hajnówce - Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne i Nowy Ład Przestrzenny – Nowe centrum Hajnówki.

 

 

W celu poprawy jakości życia i zapewnienia niezależności osobom starszym i osobom z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami fizycznymi bądź psychicznymi, Nowa Ścieżka Rozwoju uwzględnia regulacje i wymagania zawarte w Programie Dostępność Plus 2018-2025. Z uwagi na problem niedostępności Hajnówki w tym wymiarze, miasto w bardzo ograniczony sposób może zaspokajać potrzeby grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Planowanego do realizacji działania będą uwzględniać standardy dostępności w wymiarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

 

Kierunki Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki będą realizowane we współpracy z kluczowymi partnerami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków PAN, Politechniką Białostocką, Nadleśnictwem Hajnówka, Aresztem Śledczym w Hajnówce, Gminą Hajnówka i Starostwem Powiatowym. Dodatkowo utworzone zostanie przy współudziale Województwa Podlaskiego Forum Ambitnych Miast Podlasia – miast, które podobnie jak Hajnówka borykają się z utratą funkcji społeczno-gospodarczych. W trakcie prac projektowych liczne organizacje społeczne, stowarzyszenia i liderzy włączeni w projektowanie Nowej Ścieżki Rozwoju wyrazili aprobatę współpracy z Miastem w realizacji NŚR. Wiele zadań wskazanych jako podstawowe zostanie zrealizowanych w formie otwartych naborów partnerów wdrożeniowych, do których to naborów dostęp będą miały wszystkie organizacje społeczne z Hajnówki.

 

Dodatkowo aby wszystko, co zaplanowaliśmy, wdrożyć niezbędna jest zmiana instytucjonalna, która szczegółowo została opisana w Planie Rozwoju Instytucjonalnego. Stawiamy na jeden główny kierunek - Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność. Jego wdrożenie nastąpi poprzez wykonanie poniższych działań:

 

 • Usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miasta w Hajnówce i podległych Burmistrzowi jednostek miejskich.
 • Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji kadry zarządzającej, pracowników urzędu miasta i członków Rady Miasta.
 • Zmiana modelu podejmowania decyzji zarządczych wpływających na rozwój miasta (z modelu ad hoc na model opierający się na dowodach Evidence Based Policy).
 • Budowanie zaufania obywateli do samorządu miejskiego w Hajnówce, partycypacja, konsultacje, komunikacja z mieszkańcami.
 • Elektroniczny Urząd i usługi.
 • Zapewnienie dostępności - niezbędne zmiany na potrzeby dostępności architektonicznej.
 • Zarządzanie i organizacja projektu, promocja i współpraca bilateralna z wybranymi miastami Państwa Darczyńców.

 

Hajnówkę czekają duże zmiany, jak twierdzi Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta - „...Hajnówka Od Nowa, Zielona Transformacja, miasto zdrowe i bogate gospodarczo, mądrością i pracą swoich mieszkańców, miasto otwarte dla przyjezdnych, miasto wiary w kapitał lokalny, w tradycje i autentyczność kultury, która stanowi istotny potencjał. Hajnówka to witalność, to Puszcza, dąb i żubr". Nowa Ścieżka Rozwoju to przepis na sukces Hajnówki.

 

Zespół Miejski ds. Programu Rozwój Lokalny

 

A jak widzi NOWĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU HAJNÓWKI Żubr Pompik? - zilustrował nam Tomasz Samojlik.

Grafika w postaci komiksu, podzielona na cztery części. Na każdym obrazku widnieje żubr, który podziwia i komentuje atrakcje znajdujące się w Hajnówce: pomnik żubra, zieleń, mural oraz ciasto marcinek. Na grafice widnieje również zielony napis "Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki".

 

 


 

Utworzono: 6 października 2020r.

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki (NŚR) – podsumowanie wyniku prac i prezentacja kierunków rozwoju miasta.

 

W dniu 29 września br. w auli Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej z siedzibą w Hajnówce, odbyło się spotkanie zamykające etap opracowywania dokumentacji konkursowej do Programu Rozwój Lokalny. W spotkaniu wzięli udział zaangażowani w cały proces projektowania NŚR liderzy, przedstawiciele hajnowskich instytucji, przedsiębiorcy i mieszkańcy Hajnówki oraz zaproszeni goście.

Nowa Ścieżka Rozwoju to ścieżka działania dla całego miasta i społeczności miejskiej, a także możliwość rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej. Powodzenie w jej wdrożeniu zależy od dobrej współpracy, partnerstwa, zrozumienia i silnego zaangażowania w rozwój miasta.

Proponowane 4 kierunki rozwoju Hajnówki w Nowej Ścieżce Rozwoju to:

 • Nowy Ład Przestrzenny - Nowe Centrum Hajnówki,
 • Zielona transformacja - środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej,
 • Integracja i tożsamość dla silnej społeczności,
 • Zrób biznes w Hajnówce - Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.

Podczas spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • prof. dr hab inż. Sławomir Bakier, Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej: prezentacja pt."Życie w Hajnówce", czyli świat nauki o potencjałach Hajnówki, czynnikach warunkujących rozwój miasta i dostatnie życie mieszkanców oraz kilka pomysłów na działania "Jak żyć w Hajnówce",
 • Wioletta Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: prezentacja prac nad zakresem nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli na co będzie można pozyskać środki w latach 2021-2027, z uwzględnieniem nowych instrumentów, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) czy znowelizowana ustawa o zasadach polityki rozwoju,
 • Dorota Perło, Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku: Prezentacja strategii Obszaru Funkcjonalnego i możliwości wspólnych projektów BOF z Hajnówką,
 • Iwona Krzyżanowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich: prezentacja założeń i funkcjonowania idei Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego oraz portalu promującego regionalnych producentów wysokiej jakości żywności i ich produkty.

Wyzwania jakie stoją przed Hajnówką, aby zmienić trudną dziś sytuację społeczno-gospodarczą miasta, wymagają konsekwencji w działaniu i zaangażowania przede wszystkim pracowników urzędu i jednostek podległych, ale również aktywności i włączenia mieszkańców. Nie uda się dokonać wszystkich projektowanych zmian bez całej społeczności miasta ale również bez współracy z instytucjami szczebla regionalnego.
Dziękujemy za wsparcie konsultacji Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki i liczymy na dalszą współpracę.

Przypomninamy: Hajnówka zakwalifikowała się do II etapu Programu „Rozwój lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Do II etapu przeszły 54 miasta, a szansę na wsparcie ma 15 z nich.

 

Poniżej prezentacje ww. prelegentów:

Zespół Miejski

ds. Programu Rozwój Lokalny


 

 Utworzono: 30 września 2020r.

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza mieszkańców

do zgłaszania pomysłów na

INICJATYWY SĄSIEDZKIE

 

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki to plan zmian, dzięki którym jakość życia mieszkańców i sytuacja gospodarcza miasta będą sukcesywnie się poprawiać.

Żeby takie zmiany zaszły potrzebna jest aktywność mieszkańców miasta i wspólne działania na rzecz integracji, budowania i umacniania wspólnoty, kultywowania tradycji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów na INICJATYWY SĄSIEDZKIE.

Inicjatywy sąsiedzkie, to małe projekty zgłoszone przez grupę mieszkańców, które muszą spełnić poniższe kryteria:

 

 • zgłoszenia dokonuje grupa mieszkańców reprezentująca co najmniej 5 domostw
 • w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 10 mieszkań w przypadku budownictwa wielorodzinnego zlokalizowanych w obrębie miasta Hajnówka,
 • projekty mają charakter nie inwestycyjny (tzw. projekty miękkie), dotyczą wspólnej aktywności mieszkańców Hajnówki/sąsiadów,
 • wartość maksymalna 1. przedsięwzięcia nie przekracza 15 000 zł,
 • 1. grupa mieszkańców może złożyć maksymalnie 2 różne pomysły,
 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed 1 marca 2021 roku i musi zakończyć się przed 31 marca 2024.

 

Termin zgłaszania Inicjatyw sąsiedzkich upływa 9 października br.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub osobiście do skrzynek pomysłów zlokalizowanych w:

 

 • Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 (hol główny, parter),
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, ul. 3 Maja 45 (hol Biblioteki, parter),
 • Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4 (hol HDK, parter).

 

PLIK DO POBRANIA: 

Formularz zgłoszeniowy.odt [196.5 KB}

LOGO. Na białym tle dwa złączone liście dębu, nad nimi kwiat i u dołu napis WITALNA HAJNÓWKA Rozwój Lokalny (kolor pomarańczowy)        Logo Europejski Obszar Gospodarczy. Czarne napisy na białym tle.

       

 


 

 Utworzono: 30 września 2020r.

Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza hajnowskich Przedsiębiorców
do zgłaszania działań z zakresu
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
 

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki to plan zmian, dzięki którym jakość życia mieszkańców i sytuacja gospodarcza miasta będą sukcesywnie się poprawiać. Żeby takie zmiany zaszły potrzebna jest aktywność hajnowskich Przedsiębiorców i wspólne działania na rzecz integracji, budowania i umacniania wspólnoty, kultywowania tradycji, popularyzacji dziedzictwa kulturowego, edukacji dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i klimatu.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów na działania z zakresu SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to projekty zgłoszone przez hajnowskich Przedsiębiorców, które muszą spełnić poniższe kryteria:

 • zgłoszenie projektu, w którym Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne różnych grup interesariuszy - mieszkańców Hajnówki,
 • wybór obszaru wsparcia społecznego pozostaje w gestii Przedsiębiorcy, dopuszczane są wszelkie działania uwzględniające m.in. aspekty środowiskowe, ekologiczne, z zakresu promocji sportu, zdrowia, promocji zdrowego odżywiania, opieki nad zwierzętami, kultury i dziedzictwa, edukacji, inne,
 • zgłoszenie mogą złożyć Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, których siedziba i działalność są zlokalizowane w Gminie Miejskiej Hajnówka,
 • wartość projektu nie przekracza 100 000 zł, z czego do 50% wartości zapewnia zgłaszające projekt przedsiębiorstwo, a drugie 50 % wartości uzupełnia Gmina Miejska Hajnówka.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Rozwój Lokalny, przedsiębiorstwo może zgłosić 1 pomysł, realizacja projektu nie może rozpocząć się przed 1 marca 2021 roku i musi zakończyć się przed 31 marca 2024. Termin zgłaszania pomysłów na działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu upływa 9 października br. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub osobiście do skrzynek pomysłów zlokalizowanych w:

 • Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 (hol – wejście do Urzędu Miasta, parter),
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce , ul. 3 Maja 45 (hol Biblioteki, parter),
 • Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4 (hol HDK, parter).

PLIK DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia projektu.doc [186 KB]

LOGO. Na białym tle dwa złączone liście dębu, nad nimi kwiat i u dołu napis WITALNA HAJNÓWKA Rozwój Lokalny (kolor pomarańczowy)       Logo Europejski Obszar Gospodarczy. Czarne napisy na białym tle.

 


  Utworzono: 29 września 2020r.

Hajnówka marzeń - Ankieta

 

Grafika. Napisy na białym tle: Hajnówka Marzeń! (kolor zielony napis podkreślony) Ma styl (kolor czarny)

W definiowaniu nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki głos hajnowian traktujemy priorytetowo.
Potrzebujemy od Was jeszcze kilku informacji, które uzupełnią nam materiały badawcze i pozwolą precyzyjniej dookreślić planowane działania. Jaka jest Wasza Hajnówka Marzeń?
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 9 października br.
Link do ankiety

Z góry bardzo dziękujemy za współpracę.

LOGO. Na białym tle dwa złączone liście dębu, nad nimi kwiat i u dołu napis WITALNA HAJNÓWKA Rozwój Lokalny (kolor pomarańczowy)

 

Zespół Miejski

ds. Programu Rozwój Lokalny

 


 

  Utworzono: 1 października 2020r.

 

Publiczne wysłuchanie założeń do programu „Rozwój Lokalny”

 

22 września 2020 roku w centrum Hajnówki, na skwerku przy Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego, odbyło się wysłuchanie publiczne wypracowanych założeń do Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego w ramach III Edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021.

 Przedstawiciele Zespołu Miejskiego zaprezentowali lokalnej społeczności kierunki Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta w czterech różnych obszarach. Są to:

 1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki (Obszar - Przestrzeń),

 2. Zielona Transformacja – środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej (Obszar - Środowisko),

 3. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności (Obszar - Społeczny),

 4. Zrób biznes w Hajnówce – dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne (Obszar - Gospodarczy)

Mieszkańcy miasta mieli okazję, aby podzielić się swoimi propozycjami na rozwój miasta. Wśród propozycji na jego intensyfikację znalazły się m.in.:

 • utworzenia parku przy ulicy Warszawskiej,

 • stworzenie Informacji Miejskiej,

 • zwiększenie dostępu do psychoterapii,

 • współpraca na linii mieszkańcy – wolontariusze (Wolontariat dla mieszkańców – mieszkańcy dla wolontariatu).

Podczas spotkania poruszony został temat produktu lokalnego i jego roli w promocji miasta i regionu. Aspekt ten jest jednym z kluczowych tematów, na których Zespół Miejski opiera działania przy wyznaczaniu Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta. Podczas wysłuchania, mieszkańcy mieli okazję spróbować wyrobów lokalnych przedsiębiorców – producentów ziół, miodów, pieczywa, serów i przetworów.

Głos mieszkańców w realizacji tego projektu jest bardzo ważny – OdNowa Hajnówki to przede wszystkim jej rozwój: zarówno społeczno – kulturalny, jak i gospodarczy czy finansowy.

Spotkanie na skwerze, po lewej stronie stoi osoba prowadząca, a na krzesłach siedzą mieszkańcy, w tle zielone drzewa.

Zgromadzeni mieszkańcy Hajnówki, stoją lub siedzą na krzesłach, w tle drzewa i ul. 3 Maja

Skwer na którym stoją i na krzesłach siedzą mieszkańcy, po prawej stronie znajduje się namiot obok którego stoją dwie osoby.

Wyroby lokalnych przedsiębiorców: miody, konfitury, przetwory marynowane: ogórki, grzyby, papryka.

Zespół Miejski

ds. Programu Rozwój Lokalny

 

 


 

 Utworzono: 1 października 2020r. 

Spotkania przedstawicieli Zespołu Miejskiego z młodzieżą hajnowskich szkół średnich

 

Wrzesień jest miesiącem bardzo intensywnych prac nad Programem Rozwoju Lokalnego. W dniu 21.09.2020r. przedstawiciele Zespołu Miejskiego spotkali się z młodzieżą hajnowskich szkół średnich i wysłuchali ich pomysłów na rozwój miasta.

Spotkanie prowadziła przedstawiciel Związku Miast Polskich Agnieszka Dawydzik, która przedstawiła uczniom założenia Nowej Ścieżki Rozwoju naszego miasta. Zaznaczyła, że ma ona dla Hajnówki bardzo duże znaczenie – jest to swoisty plan działania samorządu na najbliższe 10 lat. W spotkaniach brał udział również Tomasz Samojlik, rysownik i pracownik naukowy, który zaznaczył, że nasze miasto poprzez kontakt z tradycją, kulturą i unikalną przyrodą zyskuje jedyny i niepowtarzalny charakter.

 Rozmowy z uczniami hajnowskich szkół były rzeczowe i rzuciły nowe spojrzenie na problemy, z jakimi spotykają się w codziennym życiu. W czasie spotkań, najczęściej powtarzanymi pomysłami na rozwój miasta, były:

 • zwiększenie oferty studiów w Hajnówce,

 • zapewnienie młodym ludziom oferty na spędzanie czasu wolnego, np. zwiększona liczba pokazów filmowych, koncerty, zorganizowanie miejsc do spędzania wolnego czasu,

 • ulepszenie połączeń komunikacyjnych, zarówno w mieście, jak i tych między naszym miastem a innymi miejscowościami z regionu,

 • zwiększenie oferty nauki języków obcych, lepszy dostęp do staży, kursów zawodowych oraz umożliwienie kontaktu z hajnowskimi przedsiębiorcami.

Okazuje się, że dotychczas nie było tego typu spotkań, a młodzież w niewielkim stopniu uczestniczyła w sprawach związanych z rozwojem miasta.

Konsultacja planów Zespołu Miejskiego na „OdNowienie” Hajnówki z młodzieżą była bardzo potrzeba – bo, jak się okazuje – w młodym pokoleniu kiełkuje mnóstwo pomysłów na to, aby nasze miasto tętniło życiem i przyciągało do siebie nie tylko turystów, ale także nowych mieszkańców, którzy będą działać na rzecz naszego miasta.

Zespół Miejski

ds. Programu Rozwój Lokalny

 


 

 Utworzono: 1 października 2020r.

Spotkanie przedstawicieli Zespołu Miejskiego z Radnymi Miasta Hajnówka

 

W ramach prac nad Nową Ścieżką Rozwoju Hajnówki, w dniu 10 września 2020 r. Zespół Miejski ds. Programu Rozwój Lokalny spotkał się z Radnymi Miasta Hajnówka. Podczas spotkania przedstawiono radnym cele i zasady działania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich oraz proces i postęp prac projektowych. Podczas spotkania Zespół Miejski zaprezentował radnym propozycje strategicznych kierunków rozwoju naszego miasta, oraz omówienie postępów prac projektowych.

Przedstawiono również rolę Doradców Miast, którzy w procesie ubiegania się o środki norweskie spełniają bardzo ważną funkcję – moderują proces przygotowania programów: lokalnego i instytucjonalnego. Nasz doradca – pani Agnieszka Dawydzik – udzieliła radnym rzeczowych informacji na temat działań, jakie już zostały podjęte w projekcie, wykonanych badań i analiz, oraz tych zadań, które trzeba jeszcze zaplanować i narzędzi niezbędnych do stworzenia i przeprowadzenia projektu.

Istotną częścią spotkania było poruszenie kwestii produktu lokalnego jako elementu najbardziej charakterystycznego dla regionu, na którym można bazować, budując markę miasta.

 Zespół Miejski

ds. Programu Rzowój Lokalny


 

 Utworzono: 20 sierpnia 2020r.

 

Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki – rozmowy o przyszłości naszego miasta na szczeblu regionalnym

W dniu 18.08.2020 r. w ramach intensywnych prac nad Programem Rozwój Lokalny i projektowaniem Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka wraz z Zespołem Miejskim ds. Programu Rozwój Lokalny spotkał się ze Stanisławem Derehajło, Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego i części jednostek podległych oraz zaproszeni przez Wicemarszałka przedstawiciele radnych miasta Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego.

Udział w spotkaniu wzięła również Pani Agnieszka Dawydzik, doradca Związku Miast Polskich, która pomaga nam kompleksowo opracować projekt.

W trakcie spotkania opowiedzieliśmy o dotychczasowych pracach projektowych, zidentyfikowanych potencjałach i problemach miasta oraz 4. kierunkach projektowanej Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki:

1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki,

2. Zielona transformacja - środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej,

3. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności,

4. Zrób biznes w Hajnówce - dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.

Dyskutowaliśmy o ww. strategicznych kierunkach rozwoju Hajnówki, która w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 znalazła się w kategorii Obszarów Strategicznej Interwencji jako miasto średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze. Wspólnie analizowaliśmy pomysły na działania przyczyniające się do rozwoju Hajnówki, a także Województwa Podlaskiego. Szczególnie istotne było omówienie wspólnych działań w zakresie produkcji, sprzedaży i promocji produktów lokalnych, które są zdecydowaną silną stroną Hajnówki, Regionu Puszczy Białowieskiej i Województwa Podlaskiego.

autor: Anna Pacewicz

fot. Kamil Timoszuk

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/nowa-sciezka-rozwoju---o-przyszlosci-hajnowki.html

 


 

 Utworzono: 22 lipiec 2019r.

Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja

Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja - to tytuł projektu, którego koncepcja została stworzona podczas analiz, badań i konsultacji w ramach programu Rozwój Lokalny.

 

Hajnowianie podczas spotkań konsultacyjnych oraz w ankietach dali wyraz swoim obawom i oczekiwaniom w stosunku do przyszłości miasta. Problemy demograficzne i słabnąca lokalna gospodarka to główne przyczyny utraty przez miasto perspektyw rozwoju. Z badań wynika, że Hajnówka musi odnaleźć inną niż dotychczas drogę rozwoju i dokonać transformacji w wielu obszarach. Mieszkańcy w zdecydowanej większości zgodzili się, że tą drogą jest zrównoważone wykorzystanie potencjałów przyrodniczego i kulturowego, które nazwane zostało zieloną transformacją. Związane jest to z unikalnym położeniem miasta i oryginalną kulturą jej mieszkańców. Są to atuty na których powinien zostać oparty szczegółowy plan działania. Plan który nie tylko zapobiegnie pogłębianiu negatywnych tendencji ale nada Hajnówce nowej energii i wyraźnych perspektyw. Tytuł projektu jest nawiązaniem do programu rewitalizacji Hajnówki i tym samym symbolizuje kontynuację działań pobudzających miasto do rozwoju.

W zarysie projektu znalazły się następujące kierunki działań w wymiarach:

1. Gospodarczy: Opracowanie i wdrożenie w Hajnówce modelu zielonej gospodarki opartego na lokalnych zasobach i dostosowanego do potrzeb rozwojowych miasta.

2. Demograficzny: Ograniczenie migracji zarobkowej poprzez podniesienie poziomu edukacji zawodowej i powiązanie jej z potrzebami lokalnego rynku pracy w ramach wdrażanego modelu zielonej gospodarki.

3. Społeczno-kulturowy: Stworzenie w mieście infrastruktury dla NGO i grup nieformalnych podejmujących inicjatywy z zakresu kultury, rekreacji i turystyki.

4. Środowiskowy: Wykorzystanie potencjału środowiskowego, w tym sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej do zrównoważonego rozwoju miasta.

5. Wymiar przestrzenny: Poprawa ładu przestrzennego i organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców i turystów.

6. Finansowanie rozwoju miasta: Rozwój partnerskich działań samorządu i biznesu na rzecz optymalizacji finansowania rozwoju miasta.

7. Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność: wzmocnienie zdolności Hajnówki do efektywniejszego zarządzania miastem i jego skutecznej promocji poprzez wzmocnienie dialogu społecznego i tworzenie trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowanie mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych w zarządzanie miastem.

8. Inteligentne zarządzanie miastem: Wprowadzenie systemowych rozwiązań zarządzania miastem opartych na analizach i monitorowaniu kluczowych obszarów jego funkcjonowania.

Zarys hajnowskiego projektu w postaci wniosku poddany zostanie ocenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i tym samy walczyć będzie o miejsce wśród 50 wniosków miast zakwalifikowanych do drugiego etapu. W kolejnym etapie miasto przygotowywać będzie szczegółowy projekt działań w ramach dofinansowania, które może sięgnąć ponad 40 mln zł bezzwrotnej dotacji.

Szczegółowy raport w postaci dokumentu Partycypacyjnej diagnozy społeczno-gospodarczej Hajnówki 2019 znajdziecie Państwo w pliku poniżej. Dodatkiem do diagnozy jest krótki raport z badań ankietowych pracowników UM Hajnówka i jednostek podległych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Partycypacyjna diagnoza spoleczno-gospodarcza Hajnówki 2019

Raport z badania pracowników UM Hajnówka

 


 Utworzono: 22 lipiec 2019r.

Zachęcamy do odwiedzenia grupy na FB Hajnówkawita - Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta

 https://www.facebook.com/groups/2280271255523789/?source_id=1670877716541353 

 

 


Utworzono: 5 czerwiec 2019r.

Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta

Z inicjatywy Burmistrza Hajnówki rozpoczęły się prace nad opracowaniem zarysu projektu do programu Rozwój lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Miasto ma szansę nawet na 10 mln euro dotacji m. in. na rozwój infrastruktury oraz wsparcie działań społecznych.

Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji. Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia. Zadaniem programu Rozwój Lokalny jest wsparcie samorządów
w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Hajnówka znalazła się w grupie 255 miast w Polsce zakwalifikowanych przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do ubiegania się o środki z programu. Pierwszy etap naboru zakończy się 22 lipca br. Do tego czasu miasta zobowiązane są do przedstawienia zarysu projektu, który będzie poddany ocenie ekspertów. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 50 miast, które rozpoczną pracę nad pełnym wnioskiem projektowym. Ostatecznie dofinansowanie otrzyma 15 najlepszych projektów.

Wysoka konkurencja oraz kompleksowość programu wymaga wsparcia opracowania projektów ekspertami z zakresu rozwoju lokalnego na każdym etapie aplikowania o fundusze. Jednak najważniejszym warunkiem sukcesu i uzyskania dotacji jest partycypacja mieszkańców miasta w procesie analizy sytuacji miasta, wyróżnienia najistotniejszych problemów Hajnówki oraz kreowania pomysłów i rozwiązań, które znajdą się w projekcie.

Na co będzie można otrzymać finansowanie? Granty przeznaczone są na kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i miękkie), w tym działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia zdolności administracji lokalnej. Będą to działania, które mają wesprzeć zmiany rozwojowe m. in. w zakresie:

Środowiskowym jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, itp.; Społecznym jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia
i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018 - 2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;Gospodarczym (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących/dostosowujących się do rynku pracy).

Więcej informacji o programie na stronie:

www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny

Link do grupy na FB 

https://www.facebook.com/groups/2280271255523789/?source_id=1670877716541353

 

W ramach opracowania zarysu projektu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych, wyrazić swoją opinię poprzez ankietę internetową oraz papierową a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami zaplanowane zostało na 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka (godzina 11:00, sala nr 12). Kolejne dwa spotkania odbędą się 25 czerwca i 02 lipca. Ankieta internetowa zamieszczona zostanie na stronie www.hajnowka.pl a opinie o przyszłości miasta będzie można wyrazić na specjalnie stworzonej grupie na portalu Facebook – Witalna Hajnówka.

Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii i aktywne włączenie się do dyskusji o przyszłości Hajnówki.

Urząd Miasta Hajnówka

 Plakat - pobierz

 

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.