OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulic w Hajnówce"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulic w Hajnówce"
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Hajnówka
17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
pokój nr 219, do dnia 02.04.2014r. do godz. 10:00
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
DODATKOWE PLIKI:
Eugeniusz Wiluk

BI.271.4.2014

Hajnówka, dnia 2014.03.31

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym „Przebudowa ulic w Hajnówce”

 

1. Pkt 8.1 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;

- zadanie nr 1 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości (netto) min. 200 tys. zł. polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej (deszczowej lub sanitarnej, lub kanału technologicznego)

- zadanie nr 2 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości (netto) min. 200 tys. zł. polegającą na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej

- zadanie nr 3 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 40 tys. zł. polegającą na wykonaniu robót ziemnych i podbudowy.

- zadanie nr 4 - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia – zał. nr 2 do SIWZ

2. Pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 2014.04.09 do godz. 1000

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Hajnówka, dnia 2014.03.31

BI.271.4.2013

Zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. „Przebudowa ulic w Hajnówce”

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Pkt 5.1 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) posiadają wiedzę i doświadczenie:

- zadanie nr 1 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości (netto) min. 200 tys. zł. polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej (deszczowej lub sanitarnej, lub kanału technologicznego)

- zadanie nr 2 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości (netto) min. 200 tys. zł. polegającą na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej

- zadanie nr 3 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 40 tys. zł polegającą na wykonaniu robót ziemnych i podbudowy.

- zadanie nr 4 - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia – zał. nr 2 do SIWZ

2. Pkt 13.1 i 13.2 otrzymują brzmienie:

13.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

pokój nr 219 (sekretariat)

do dnia 2014.04.09 do godz. 1000

13.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

pokój nr 12

w dniu 2014.04.09 o godz. 1015

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 
 

Hajnówka, dnia 2014.03.28

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 28.03.2014r.

 

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze, aktualne wytyczne techniczne WT1 - 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze, aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno -asfaltowych.

 

PYTANIE NR 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie.

 

PYTANIE NR 4

Dotyczy Zadanie 2: Zwracamy się o umieszczenie czytelnego planu sytuacyjnego kanalizacji deszczowej, gdyż z zamieszczonych zdjęć trudno jest odczytać dane niezbędne dla prawidłowego
i rzetelnego przygotowania oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje inną, bardziej czytelną wersją planu sytuacyjnego kanalizacji deszczowej. Szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty cenowej przedstawiono w kosztorysie ofertowym dla Zadania Nr 2 stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.

 

PYTANIE NR 5

Zwracamy się o ponownie zamieszczenie kosztorysu ofertowego, ponieważ plik dodany przez Zamawiającego jest uszkodzony,

Odpowiedź:

Zamieszczony kosztorys ofertowy bez problemu można otworzyć za pomocą pakietu biurowego
Libre Office. Dodatkowo kosztorys ofertowy ponownie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 6

Zamawiający w § 11 ust. 8 Projektu Umowy zapisał, że: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce., a w § 11 ust. 9 lit. a) Projektu Umowy zapisał, że: „W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się od usunięcia Zamawiający może:

a. odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis § 11 ust. 8 oraz ust. 9 lit. a) Projektu Umowy stanowiący, że Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia (§11 ust. 8) lub wstrzymać się z dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wady (§ 11 ust. 9 lit. a) jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa 332/13, gdzie Sąd stwierdza min., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku."

W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym" odbiorze robót.

Co więcej zgodnie z treścią Wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04.2011r. sygn. akt VI ACa 1200/10 „Gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy..."

W związku z tym, że wyżej wskazane zapisy Projektu Umowy są niezgodne z art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów, Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o usunięcie z treści § 11 ust. 8 Projektu Umowy zapisu: „stwierdzenia wad" a z § 11 ust. 9 Projektu Umowy treści litery a) („odmówić odbioru do czasu usunięcia wady") oraz o nie uzależnianie odbioru od braku wad i usterek k.c, jako zapisów niezgodnych z treścią art. 647 k.c. i linią orzeczniczą sądów.

Odpowiedź:

Zmienia się treść § 11 ust. 8 Projektu Umowy nadając mu następujące brzmienie:

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.”

Zmienia się treść § 11 ust. 9 Projektu Umowy nadając mu następujące brzmienie: „W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nadających się do usunięcia Zamawiający może dokonać odbioru i żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin”.

 

PYTANIE NR 7

Zamawiający w § 14 ust. 4 Projektu Umowy zapisał, że: „Okres udzielonej gwarancji ... rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy."

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis § 14 ust. 4 Projektu Umowy jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa 332/13, gdzje Sąd stwierdza m.in., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku."

W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o
„bezusterkowym" odbiorze robót.

Co więcej zgodnie z treścią Wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04r2011r. sygn. akt VI ACa 1200/10 „Gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy..."

W związku z powyższym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi do Zamawiającego o usunięcie z treści § 14 ust, 4 Projektu Umowy przymiotnika: „bezusterkowego".

Odpowiedź:

Treść § 14 ust. 4 Projektu Umowy pozostaje w brzmieniu dotychczasowym.

Jarosław Kicel

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.