Konsultacje społeczne w miesiącach kwiecień-maj 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/13 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz § 4 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103, poz. 1183) zarządzam, co następuje:


§1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawach:
a) Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce i Hajnowskiego Domu Kultury i utworzenia Hajnowskiego Centrum Kultury. Połączenie Biblioteki i Domu Kultury spowoduje uzyskanie oszczędności finansowych, racjonalniejsze gospodarowanie mieniem, elastyczniejsze i wydajniejsze zarządzanie pracownikami, intensywniejsze upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także zapewni spójność działalności połączonych instytucji kultury, zatem da to szansę optymalnej organizacji i realizacji zadań samorządu miejskiego w tym zakresie.
b) Zamiaru likwidacji jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Hajnówka pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, w celu przejęcia jego zadań i majątku przez zakład budżetowy Park Wodny w Hajnówce. Połączenie Ośrodka Sportu i Rekreacji i Parku Wodnego spowoduje uzyskanie oszczędności finansowych, racjonalniejsze gospodarowanie mieniem, elastyczniejsze i wydajniejsze zarządzanie pracownikami, intensywniejsze upowszechnianie sportu, a także zapewni spójną działalność połączonych instytucji sportu, zatem da to szansę optymalnej organizacji i realizacji zadań samorządu gminnego w tym zakresie. Działalność w powyższym zakresie będzie nadal bogata (organizacja imprez sportowych, promowanie zdrowego trybu życia, itp.), w związku z tym mieszkańcy nie odczują negatywnych skutków połączenia.
c) Zamiaru likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Hajnówka pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Hajnówce, ul. Łowcza 4. Po likwidacji Zakładu jego majątek planuje się przekazać, poprzez wniesienie mienia aportem, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, jako spółka prawa handlowego, po zawarciu odpowiednich umów, będzie mogło uczestniczyć w świadczeniu usług obecnie wykonywanych przez Zakład. Świadczenie usług przewozowych przez podmiot zewnętrzny przyniesie racjonalizację wydatków w tym obszarze i lepsze wykorzystanie mienia Gminy Miejskiej Hajnówka.
§2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 29 kwietnia 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku.
§3. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Hajnówka.
§4.1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie Ankiety dotyczącej opinii w sprawach wymienionych w §1 niniejszego zarządzenia, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Jedna osoba może złożyć tylko jedną ankietę.
3. W przypadku złożenia kilku ankiet przez tą samą osobę, żadna z tych ankiet nie będzie brana pod uwagę podczas analizy wyników konsultacji.
4. Ankiety anonimowe nie będą brane pod uwagę przy analizie wyników konsultacji.
§5. Ankieta dotycząca opinii w sprawach wymienionych w §1 niniejszego zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej www.hajnowka.pl w zakładce URZĄD, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 219, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
§6. Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, do dnia zakończenia konsultacji, tzn. 31 maja 2013 roku (data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka).
§7. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§8. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

PLIK DO POBRANIA:

pdf ANKIETA

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.