Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

ZARZĄDZENIE NR  19/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 kwietnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz § 4 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103, poz. 1183) zarządzam co następuje:


§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 23 kwietnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r.

§ 3

W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Hajnówka.

§ 4

1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie Ankiety dotyczącej opinii w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Jedna osoba może złożyć tylko jedną ankietę.
3. W przypadku złożenia kilku ankiet przez tą samą osobę, żadna z tych ankiet nie będzie brana pod uwagę podczas analizy wyników konsultacji.
4. Ankiety anonimowe nie będą brane pod uwagę przy analizie wyników konsultacji.

§ 5

Ankieta dotycząca opinii w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce jest dostępna na stronie www.hajnowka.pl w zakładce URZĄD, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 206, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

§ 6

Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, do dnia zakończenia konsultacji, tzn. 30 kwietnia 2012 r. (data wpływu do Urzędu).

§ 7

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                            

Burmistrz
Jerzy Sirak

PLIK DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE I ANKIETA

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.