Regulamin Konsultacji Społecznych

UCHWAŁA NR VI/31/11 Rada Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

 


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.  1 w  związku  z art.  5a  ust.  2 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.  146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 61), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje
§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji Społecznych, określający zasady i tryb ich przeprowadzania.
§ 2. Regulamin Konsultacji Społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała   wchodzi   w życie   po   upływie   14   dni   od   dnia   jej   ogłoszenia   w Dzienniku   Urzędowym
Województwa Podlaskiego


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

PLIK DO POBRANIA:

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.