Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
                        
                                                           Głównej Księgowej

                                                  w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce

Stanowisko pracy: Główna księgowa
      
      Miejsce pracy:Przedszkole nr 2 w Hajnówce  ul. Warszawska 2  17-200 Hajnówka
     
     Wymiar czasu pracy – ½ etatu

     Liczba stanowisk – 1

     1.Wymagania niezbędne:

     ● wykształcenie wyższe: ekonomiczne, finanse, rachunkowość, zarządzanie;
    
      -praca na stanowisku księgowej co najmniej 5 lat

     ● korzystanie z pełni praw publicznych;

     ● pełna zdolność do czynności prawnych;

     ●niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne  
   przestępstwo skarbowe;

● dobra znajomość prawa z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatków, samorządu
   terytorialnego;

● znajomość obsługi komputera (pakiet Office, znajomość programów finansowo-księgowych:Płatnik,
   Budżet, QOLA- płace,SIO, GUS, PKO Biznes, PFRON, );

● na w/w stanowisko pracy poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się także inni obywatele Unii Europejskiej
   oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa     
   wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.Wymagania dodatkowe:

● wysoka kultura osobista;

● równowaga emocjonalna;

● umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

● zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

● nieposzlakowana opinia;

● dyspozycyjność;

● doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

3.Główne obowiązki:

● prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z przepisami;

● przygotowywanie danych i sporządzanie planów finansowo-budżetowych;

● opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki;

● przestrzeganie dyscypliny budżetowej i płac;

● sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;

● sporządzanie list płac dla pracowników przedszkola;

● prowadzenie dokumentacji związanej z żywieniem;

●rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń;

● wykonywanie  innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola;

4. Wymagane dokumenty:

● list motywacyjny;

● CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

● kwestionariusz osobowy;

● kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość;

● kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

● kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczonych przez kandydata
   za zgodność z oryginałem);

● oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

● oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i  
    popełnione umyślnie przestępstwo skarbowe;

● wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami
   innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
   przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- dokument potwierdzający
   znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce lub pocztą na adres:
Przedszkole nr 2 , ul. Warszawska 2 , 17-200 Hajnówka, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównej Księgowej” w terminie do dnia 24.07.2017r. (decyduje data wpływu do przedszkola).

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola nr 2 w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.hajnowka.pl i www.przedszkole2.fc.pl oraz na
tablicy informacyjnej w Przedszkolu nr 2 przy ul. Warszawskiej 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016r., poz. 922 z późn. zm).

Tryb organizowania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska
urzędnicze w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce określa Zarządzenie  nr 14/2011  z dnia 13 czerwca 2011r.                 Dyrektora nr 2 w Hajnówce, dostępne do wglądu w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce, u dyrektora.

Hajnówka, dnia 10.07.2017r.
                                                                                                                    

Iwona Raszkiewicz
                                                                                                    dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.