OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Obszaru 2 „Hajnówka Południe” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Hajnówka, 02.04.2014r.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Obszaru 2 „Hajnówka Południe” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2013.267 j.t., z późn. zm.), w związku z art. 39 ust.1 oraz z art. 46, pkt.1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.,późn.zm.), dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oraz Uchwały Rady Miasta Hajnówka Nr XIII/79/11 z dnia 30 listopada 2011r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar 2 „Hajnówka - Południe” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2006r. /Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 287, poz.2822/, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka części Obszaru 2 „Hajnówka Południe”, obejmującego obszar zgodnie z załącznikami Pd1, Pd2, Pd3 - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w zmiany planu w dniach od 10.04.2014r. do 05.05.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 207, w godzinach 7.30-15.30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2014r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w planu - odbędzie się 14.04.2014r. (poniedziałek) o godz.9.00 w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka w sali nr 12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.,późn.zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje: o projekcie zmiany w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, oraz o Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w zmiany planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.,późn.zm.), projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Hajnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2014r. na zasadach określonych w art. 18 pkt 1 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.