Przewodniczący zwołuje obrady XXXVIII sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2018r.

Hajnówka, dnia 13.03.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2018


Mieszkańcy Miasta Hajnówka (wszyscy)

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z   dnia  8  marca   1990  r.  o  samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 marca 2018 roku godz. 15.00 w   sali   konferencyjnej  MIEJSKIEGO   OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ w Hajnówce ul. 11 Listopada 24.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka.
 4. Interpelacje.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 9 marca  2018 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 a) regulaminu   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   miasta Hajnówka,
 b) szczegółowego   sposobu   i   zakresu   świadczenia   usług   w   zakresie odpadów   komunalnych   od   właścicieli   nieruchomości,   na   których zamieszkują mieszkańcy,
 c) programu   opieki   nad   zwierzętami   bezdomnymi   oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2018 rok,
 d) powierzenia   bezpośrednio   Przedsiębiorstwu   Usług   Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Hajnówce, jako podmiotowi   wewnętrznemu,   zadania   własnego   Gminy   Miejskiej Hajnówka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 e) zmian w budżecie miasta na 2018 r.,
 f) nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce,
 g) nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce,
 h) zmiany uchwały Nr XXXVII/251/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z   wychowania   przedszkolnego   uczniów   objętych   wychowaniem przedszkolnym   do   końca   roku   szkolnego w   roku   kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych i) wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,
 j) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,
 k) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy,
 l) podziału   miasta   Hajnówka   na   stałe   okręgi   wyborcze,   ustalenia   ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 m) podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 n) odwołania   ze   składu   Komisji   Rewizyjnej   Rady   Miasta   Hajnówka radnego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.