Wspólnie kreujemy nowe oblicze Hajnówki. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

DSC 1093
Liczne spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z terenu miasta pozwoliły na wypracowanie konkretnych założeń dokumentu, odnoszących się do poprawy jakości życia społeczności poprzez odnowę obszarów zdegradowanych, które utraciły swą funkcjonalność w wyniku negatywnych zjawisk społecznych (tj. bezrobocie, problemy mieszkańców związane z pomocą społeczną, przestępczość), wprowadzających je w stan kryzysowy. Podczas diagnozowania istniejącego stanu rzeczy po uwagę branych było szereg czynników natury społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy technicznej.


Prace nad dokumentem trwały od września 2016r.  Miały charakter partycypacyjny, angażujący jak największą liczbę podmiotów na każdym ich etapie. Dzięki społecznej aktywności w podejmowanym procesie udało się zidentyfikować główne potrzeby społeczności w zakresie odnowy oblicza miasta. Pozwoliły na to zastosowane metody badawcze tj. otwarte warsztaty diagnozujące, panele eksperckie, mobilne punkty konsultacyjne, spacery badawcze wspierane działaniami informacyjno-promocyjnymi (ulotki, plakaty, informacje w mediach). Spotkania konsultacyjne i prezentujące założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka odbyły się 22 czerwca oraz 6 lipca. Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 13 lipca.
Efektem działań rewitalizacyjnych ma być "Hajnówka – miasto bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Hajnówka miasto pełne perspektyw. Warto tu być i żyć", zaś główny cel to "Wzrost atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej miasta w wyniku kompleksowej poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zmianę funkcji obiektów i terenów zdegradowanych oraz rozwój infrastruktury społecznej". Aby jednak założenia teoretyczne mogły ujrzeć światło dzienne nadal istnieje potrzeba aktywności społecznej w przestrzeni miejskiej. Lista  przedsięwzięć podstawowych zawiera 24 projekty. Dotyczą one między innymi działań twardych tj. poprawy użyteczności i estetyki przestrzeni miejskich, poprawy przestrzeni (na Osiedlu Chemiczna i Kolejki Leśne), modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej (np. zagospodarowanie terenu wokół HDK w celu nadania funkcji kulturalno-społecznej, modernizacja kompleksu OSiR). Projekty miękkie natomiast skierowane zostały do szeregu grup społecznych.
Zakładają aktywizację i integrację społeczną (szczególnie osób, grup zagrożonych wykluczeniem), edukację ("Szkoła Dobrego Rodzica", "Zachować dziedzictwo naszych przodków – edukacja kulturowa w teorii i praktyce"), rozwój podmiotów ekonomii społecznej (Zakład Aktywności Zawodowej, Klub Integracji Społecznej). Zgłoszone przedsięwzięcia będą miały szansę na dofinansowanie m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i wymagają aktywności wielu podmiotów. Pierwsze konkursy już w październiku 2017r. (Działanie 8.5 Rewitalizacja).
Bieżące informacje o pracach nad Programem Rewitalizacji dostępne są na stronie Urzędu Miasta Hajnówka w zakładce "Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja". Tam również znajduje się całościowy dokument.  W niektórych punktach miasta można dostrzec tablice pamiątkowe w języku polskim i angielskim, ukazujące walory historycznego rewitalizowanego obszaru .
Projekt "Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki – wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Program opracowało konsorcjum: S&H Consulting, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Lider Konsorcjum) oraz Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab". Nad przebiegiem prac czuwa zespół koordynujący Urzędu Miasta Hajnówka, którego koordynatorem jest Magdalena Chirko.

Emilia Korolczuk

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.