OGŁOSZENIE - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka - aktualizacja”

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Na podstawie z art. 48 ust.4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

podaje się do publicznej wiadomości informację o:

- odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka - aktualizacja”.

 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), organ opracowujący dokument, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 w/w ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Stosownie do art. 54 w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 oraz z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wydanie opinii i uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o uzgodnienie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka- aktualizacja" .

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią Nr 173/NZ/2019 z dnia 19.12.2019 r. stwierdził, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 02.01.2020 r. znak sprawy WPN. 410.3.24.2019.EC wyrazi zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu.

Biorąc pod uwagę/w/ uzgodnienia oraz fakt, że dokument odnosi się jedynie do obszaru jednej gminy i nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Miasta Hajnówka odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.