OGŁOSZENIE o aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

o aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaje się do publicznej wiadomości informację o:

- opracowaniu projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka - aktualizacja”

Program opracowany został zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).

Stosownie do art. 54 w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 oraz z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wydanie opinii i uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o uzgodnienie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka- aktualizacja" .

Z w/w dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 202 (w godz. 7.30-15.30) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia z możliwością składania uwag oraz wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej;

2)   ustnie do protokołu;

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.