INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowę sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce"

BI.271.5.2014


Hajnówka, dnia 08.04.2014 roku

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ) w imieniu Gminy Miejskiej Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:„Budowę sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce", komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę: Biuro Projektów I Usług Budowlanych mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka ocenioną wg kryteriów (cena) na 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, proponowana w niej cena nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1.Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
ul. Gen. Stefana Kosseckiego 2/22, 18-300 Zambrów
Oferta uzyskała 71,76 punktów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy.

logo PL-BY-UA UE

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
Jerzy Sirak

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.