DECYZJA NR 200/15 - Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych - przebudowa ulicy Wiejskiej w Hajnówce

Hajnówka, dnia 19.08.2015 r.

AB.6740.189.2015

DECYZJA NR 200/15

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 21.07.2015r.

Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na wykonanie robót budowlanych

dla : GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA

17-200 HAJNÓWKA UL. A. ZINA 1

 

polegających na przebudowie ulicy Wiejskiej w Hajnówce w zakresie budowy:

- jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej,

- kanału technologicznego,

- zjazdów z kostki betonowej,

- odwodnienia w postaci wpustów i przykanalików,

- przestawienie słupa elektroenergetycznego

na terenie działek ozn. nr. ewid. 1446, 1468, 1467/5, 1456 i 2320/109 położonych w Hajnówce, obręb ewid. 1.

(kategoria obiektu budowlanego XXV) .

wg projektu budowlanego opracowanego przez:

branża drogowa - mgr. inż. Marcin Zagojski nr upr. proj. MAZ/0045/POOD/13 w specjalności drogowej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. MAZ/BD/0448/13.

Branża elektryczna: mgr inż. Norbert Więsek nr upr. proj. MAZ/0273/POOE/14 w specjalności instalacyjnej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. MAZ/IE/0416/14.

.......................................................................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, kategoria/-e obiektu/-ów, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

 

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia oraz spełniając wymogi zawarte w uzgodnieniach lokalizacyjnych i branżowych.

2)czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych .....................................................................

3) terminy rozbiórki:

a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania .....................

b)tymczasowych obiektów budowlanych ...................................................................................

4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: …………………………………………

5) inwestor jest zobowiązany:

  1. zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,

  2. przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,

6) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub na rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu/-ów, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki zajęte po inwestycję ozn. nr geod. 1446, 1468, 1467/5, 1456 i 2320/109 oraz nieruchomości sąsiadujące z pasem drogowym.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 21.07.2015r. w tutejszym organie został złożony wniosek przez pełnomocnika Inwestora Gminy Miejskiej Hajnówka o udzielenie pozwolenia na przebudowę ulicy Wiejskiej w Hajnówce w zakresie budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, kanału technologicznego, zjazdów z kostki betonowej, odwodnienia w postaci wpustów i przykanalików, przestawienie słupa elektroenergetycznego na terenie działek ozn. nr geod. 1446, 1468, 1467/5, 1456 i 2320/109 położonych w Hajnówce, obręb ewid. 1.

Wraz z wnioskiem przedłożone zostały: cztery egz. projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, aktualne na dzień sporządzania projektu zaświadczenie projektanta, biorącego udział przy sporządzaniu projektu potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz zaświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, co spełnia wymogi art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zostały zawiadomione strony postępowania poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce jak i również przez informację umieszczoną na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Hajnówka. W prowadzonym postępowaniu nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Mając na uwadze spełnienie przez inwestora warunków do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgodność z wymogami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka obszar 2 „Hajnówka - Południe” - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Załącznik nr 1 - projekt budowlany.

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.