Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka zwołuje obrady XXIII sesji

Hajnówka, dnia 12.12. 2012 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.9.2012

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 grudnia 2012 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka – Nr 12 przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Hajnówka

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska.

5. Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat w okręgu wyborczym Nr 1.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

a) wybór i powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

c) głosowanie tajne,

d) ogłoszenie wyników głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

7. Interpelacje.

8. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 13.11.2012 r. do 12.12.2012 r.

9.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w Hajnówce i podjęcie uchwały .

10. Informacja o działalności Komisji branżowych Rady Miasta Hajnówka.

11. Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

A/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny" w Hajnówce,

B/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

C/ uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2013,

D/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 –2024 ,

E/ Zmian w budżecie miasta na 2012 r.,

F/ Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 ,

G/ Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Hajnówka przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,

H/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

I/ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 roku

J/ podziału Miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

K/ planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2013 r.

13. Wolne wnioski zapytania.

14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Markiewicz

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

18.12.2012 r. godz. 12.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta

20.12.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 12 Urzędu Miasta

20.12.2012 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych - sala Nr 211 Urzędu Miasta

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.