Inwestycja proekologiczna w Hajnówce

18.04.10 baner EFRR

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska. W dniu 6 lutego 2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, nastąpiło podpisanie umowy na jego realizację. Uzyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Planowana wartość przedsięwzięcia to 375 902,90 zł. Dotacja z RPO wynosi 288 407,46 zł. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018r.

 

Celem przedsięwzięcia jest ochrona różnorodności biologicznej, występującej na osiedlu Judzianka, poprzez zachowanie naturalnego ekosystemu w postaci podmokłego drzewostanu z niezdegradowaną glebą, bogatą roślinnością i światem zwierzęcym. Ochroną przyrodniczą zostanie objęta działka o powierzchni ponad 4 ha. Utworzona zostanie tam dwuodcinkowa ścieżka edukacyjna - pierwsza o długości 80 m, prowadząca do torfowiska przejściowego (miejsce obserwacji ptaków). Druga ok. 40-metrowa skieruje na siedliska brzeziny bagiennej. Całą trasę wyznaczy drewniana kładka licząca 5 przystanków. Na każdym z nich ulokowane zostaną tablice informacyjne zawierające opis siedliska przyrodniczego. Inwestycja obejmuje także utwardzenie placu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ustawienie drewnianej wiaty oraz obiektów małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosz na śmieci.

Projekt łączy w sobie elementy dydaktyczne, jak również turystyczne. Stanie się cennym obiektem przyczyniającym się do podnoszenia świadomości ekologicznej młodego pokolenia – promowania biologicznej i przyrodniczej różnorodności regionu Puszczy Białowieskiej. Ścieżka edukacyjna wzbogaci ofertę turystyczną miasta, przez co zyska ono na atrakcyjności.

Powstaje kładka edukacyjna na Osiedlu Judzianka w Hajnówce- informacja dla mieszkańców

20, wrzesień 2018r.

Założenia

W Hajnówce wkrótce powstanie nowy obiekt – ścieżka edukacyjna na bagnach. Teren u zbiegu ulic Myśliwskiej i Zwierzynieckiej, o powierzchni ok. 4 ha, został przejęty przez miasto Hajnówka od Agencji Nieruchomości Rolnych z zastrzeżeniem, że zostanie on przeznaczony w planach miasta na funkcje edukacji ekologicznej czy turystyki. Pierwotne plany utworzenia w tym miejscu parku linowego okazały się niemożliwe do realizacji ze względu na zabagnienie terenu. Szczegółowa ekspertyza przyrodnicza tego obszaru, wykonana we współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej przez kadrę naukową Politechniki wykazała, iż teren ten jest szczególnie cennym obszarem pod kątem przyrodniczym. Stwierdzono występowanie tu rzadkich siedlisk:

 • boru bagiennego,

 • brzeziny bagiennej,

 • torfowiska przejściowego.

Wykazano obecność cennych gatunków roślin naczyniowych, grzybów i porostów, rozpoznano typy siedlisk chronionych w programie Natura 2000. Są to siedliska priorytetowo chronione na całym obszarze Unii Europejskiej.

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 daje dosyć wąskie możliwości dla samorządów jeśli chodzi o dofinansowanie przez nich realizacji inwestycji, szczególnie w granicach miast. Głównie dostępne są środki na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska (m.in. odnawialne źródła energii, termomodernizacje itp.). Samorząd miasta Hajnówka postanowił skorzystać z tych środków, które są mu dostępne – w tym przypadku były to środki na ochronę bioróżnorodności. Ochrona ta ma być powiązana z funkcjami edukacyjnymi, ekologicznymi i turystycznymi.

Opis inwestycji

Ogólnie mówiąc ścieżka przyrodnicza, zwana także edukacyjną, dydaktyczną lub krajobrazową, jest to szlak ukazujący w sposób poglądowy wybrane zagadnienia przyrodnicze. Całkowita długość powstającej ścieżki – drewnianej kładki to około 120 m. Składa się z dwóch odcinków: jeden o długości około 80 m, prowadzi do torfowiska przejściowego, będącego cennym miejscem również dla obserwacji ptaków (birdwatching). Drugi z odcinków, o długości około 40 m, rozpoczyna się w połowie pierwszego odcinka ścieżki i będzie prowadzić do siedliska brzeziny bagiennej. Wzdłuż ścieżki będą eksponowane przystanki (punkty), rozmieszczone wzdłuż drogi spacerowej z zainstalowanymi tablicami informacyjnymi, opisującymi m.in. charakterystykę siedlisk (5 tablic). Inwestycja obejmuje także utwardzenie placu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną pod parkingi, ustawienie drewnianej wiaty oraz obiektów małej architektury m.in. stojaków na rowery, kosza na śmieci. Wartość inwestycji po przetargach wynosi 415 860,97 zł, wartość dofinansowania: 288 407, 46 zł – można było je wykorzystać wyłącznie na tego typu działanie.

Funkcje

Projekt łączy w sobie elementy dydaktyczne, jak również turystyczne. Stanie się obiektem, przyczyniającym się do podnoszenia świadomości ekologicznej – promowania biologicznej i przyrodniczej różnorodności regionu Puszczy Białowieskiej. Obiekt ma szczególną wartość dla młodego pokolenia jako miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów, uczniów szkół średnich i podstawowych, przedszkolaków z Hajnówki i regionu. Niewielka powierzchnia obiektu oraz jego duże zróżnicowanie przestrzenne stwarza warunki do prowadzenia zajęć z przyrody, w tym w szczególności dla uczniów usytuowanej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Działowej.

Cel udostępnienia ścieżki dydaktycznej:

 • zdobywanie wiedzy na temat roślin i ich środowiska naturalnego,

 • zwiększanie świadomości ekologicznej,

 • doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych,

 • tworzenie więzi z miastem i regionem.

Ścieżka edukacyjna wzbogaci również ofertę turystyczną miasta, będzie to nowa atrakcja sprzyjająca ekoturystyce.

18.09.20 mapa

 

08, listopad 2018r.

Oto przykład, jak teren bagnisty przeistoczył się w obiekt edukacyjno-przyrodniczy. Zakończono prace nad budową ścieżki dydaktycznej na Osiedlu Judzianka. Inwestycja ta jest typową infrastrukturą edukacyjną i ekoturystyczną. Jej zasadniczy cel odnosi się do wykształcania świadomości ekologicznej, podnoszenia wiedzy na temat różnorodności biologicznej, występującej na tym terenie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Na ścieżce umieszczono 5 tablic informacyjnych. Każda z nich traktuje o porastającej tam roślinności, cennych gatunkach i siedliskach. Analizy eksperckie przyrodników wykazały tam obecność cennych gatunków roślin naczyniowych, grzybów, porostów, rozpoznano typy siedlisk chronionych w programie Natura 2000. Są to siedliska priorytetowo chronione na całym obszarze Unii Europejskiej. Szczęśliwcy i wnikliwi obserwatorzy mają szansę wypatrzeć leśna zwierzynę.

To pierwszy tego typu obiekt w Hajnówce, wykorzystujący popularyzację walorów przyrodniczych regionu Puszczy Białowieskiej, łączący edukację i turystykę. Mamy nadzieję, że będzie ona jednym z głównych punktów zajęć z przyrody hajnowskich i okolicznych szkół, jak również miejscem odwiedzanym przez turystów.

Projekt pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Wartość przedsięwzięcia to 415 860,97 zł. Dotacja z RPO wynosi 288 407,46 zł.

 

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.