Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020  w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”

W ramach „Wyprawki szkolnej 2019 ” w roku szkolnym 2019/2020 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, przysługuje uczniom:

 

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 148, 1078 i 1287) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. 1287), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1. branżowej szkoły I stopnia,

2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

3. klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

4. klasy I pięcioletniego technikum,

5. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

6. szkoły specjalnej przysposabiających do pracy,

7. klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

8. klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

9. klasy I liceum sztuk plastycznych,

10. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

11. klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

12. klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczanych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287), przysługuje uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

2. klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługuje uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 –posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1) klasy I branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I pięcioletniego technikum,

3) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum 4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Wniosek o „wyprawkę szkolną” mogą złożyć:

- rodzice ucznia (opiekunowie prawni), rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

- opiekunowie faktyczni, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

- pełnoletni uczniowie,

- nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Wnioski składa się w terminie do dnia 13 września 2019r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynosi:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnospr. intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnospr. intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształ. szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokszt. szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do 445 zł

Jak udokumentować zakup ?:

1. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach indywidualnych jest:

- imienna faktura VAT, rachunek (wystawione na ucznia lub rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego),

- paragon lub

- oświadczenie o zakupie podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku jeśli na potwierdzenie dokonania zakupu składane jest oświadczenie, musi ono zawierać informację, że wydatki za zakup podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych zostały rozliczone tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”.

2. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach dla grupy uczniów jest przedłożenie potwierdzenia zakupu, które zawiera:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwę i adres siedziby szkoły,

- klasę do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020,

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

- kwotę zakupu,

- datę zakupu,

- podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Wydatki poniesione w ramach wyprawki, po złożeniu dowodów zakupu, zwracane będą:

- w kasie urzędu lub przelewem na konto wnioskodawcy, w przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Hajnówka.

Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1342) oraz Uchwały nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna".

 

Sylwia Koczuk

Urząd Miasta Hajnówka

 

 

 

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.