OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA - przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081, z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, uchwalonego uchwałą nr XXX/182/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005r., zmienionego uchwałą nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011r., zmienionego uchwałą nr XXXV/258/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r., zmienionego uchwałą nr XVII/125/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych w/w dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju nr 219 (sekretariat) w godz.7.30 -15.30. w terminie do dnia 30 września 2019r.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-ukosnik-36-ukosnik-19-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2019r

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta Hajnówka

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.