Stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o stypendium szkolne można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 528 zł netto na osobę.

We wniosku należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z SIERPNIA 2019 r.

 

Termin składania wniosków:

- od 1 do 15 września 2019 r. ( nieprzekraczalny termin )

- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2019 r. (gdyż słuchacze kolegium, rok szkolny rozpoczynają od 1 października)

 

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne od 1 września 2019r. będzie przysługiwało wyłącznie:

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletni uczeń,

 • dyrektor szkoły

 

Wnioski przyjmowane są w:

 • szkołach na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,

 • Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka (pokój 11, parter), w przypadku gdy uczeń uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).

Do wniosku załącza się wówczas zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające naukę ucznia w szkole poza miastem Hajnówka. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informację czy szkoła jest placówką publiczną czy niepubliczną.

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;

 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;

 • świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;

 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu lub odmowie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).

Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

 • dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2019 r.

 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;

 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

1. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach. Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2. opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS przez osobę prowadzącą tę działalność gospodarczą.

 

Posiadane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;

 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 +, przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

 • wartości świadczenia w naturze;

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ust. 5a i ust. 9 ustawy o pomocy społecznej;

 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

 

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

Wydatki zwracane będą w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2019 r., na rok szkolny 2019/2020.

 

WYKAZ ZAKUPÓW EDUKACYJNYCH ZA KTÓRE DOKONYWANY JEST ZWROT W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO :

 • podręczników, ćwiczeń, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,

 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,

 • materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,

 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,

 • okularów korygujących wzrok,

 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),

 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,

 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.

 • zwrot kosztów korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

 • zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,

 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół średnich oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

- koszty zakwaterowania w internacie, bursie,

- koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu,

- koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

- koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu

zamieszkania.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Wnioski pobiera się:

 • w szkołach na terenie miasta Hajnówka,

 • w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter),

tel. (85) 682 29 94.


 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf Wniosek o stypendium.pdf [80 KB]

pdf Oświadczenie.pdf [30 KB]

Sylwia Koczuk

Urząd Miasta Hajnówka

Switch mode views:
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.