Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 KWIETNIA 2020r.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka zawiadamia, że Rada Miasta Hajnówka w dniu 26 lutego 2020r. podjęła Uchwała nr XIV/117/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj Podl. z 2020, poz. 1276).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

14,00 zł od mieszkańca za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

12,00 zł od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne, kompostowane w kompostowniku przydomowym.

 

OBECNIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka:

PKO BP Hajnówka 28 1020 1332 0000 1302 1206 7411

 

TERMINY PŁATNOŚCI:

I kwartał - do 10 kwietnia

II kwartał - do 10 lipca

III kwartał - do 10 października

IV kwartał - do 15 grudnia

 

DEKLARACJA

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, II piętro, pokój 203 oraz stronie internetowej www.hajnowka.pl  w zakładce ekohajnówka/odpady i BIP.

Deklaracje, uwzględniające kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku, można składać elektronicznie na platformie ePUAP (panel: sprawy ogólne / pismo ogólne), korespondencyjnie w formie papierowej lub osobiście w Urzędzie Miasta Hajnówka.

 

WAŻNE!

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że wszystkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w formie deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II piętro, pokój 203

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu, które zostanie doręczone przed upływem terminu płatności za II kwartał 2020r. Zawiadomienie będzie stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Hajnówka wydaje decyzje określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

 

DEKLARACJE – INFORMACJE:

pokój 203

tel: 85-682-64-53

 

PLIKI DO POBRANIA:

DEKLARACJA - formularz aktywny

DEKLARACJA - wzór wypełnienia

OŚWIADCZENIE dla lokatorów, składane u zarządcy budynku - formularz aktywny

 

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.